ZARZĄDZENIE Nr 44 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 44

 

Dz.Urz.KGP.2015.103

ZARZĄDZENIE Nr 44

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

(Dz. Urz. KGP z dnia 19 listopada 2015 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38 i 85) wprowadza się następujące zmiany:

1)   po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego może być poprzedzone konsultacjami z komórką właściwą do spraw legislacji.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1)   analizę dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego w danej dziedzinie;

2)   ocenę zasadności proponowanych zmian oraz kierunku tych zmian;

3)   wskazanie alternatywnych rozwiązań prawnych służących osiągnięciu celu;

4)   ewentualne skutki nowych regulacji prawnych.

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą przedstawiciele komórki wiodącej oraz przedstawiciele komórki właściwej do spraw legislacji, wyznaczeni przez kierowników tych komórek.";

2)   w § 31 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W jednostkach organizacyjnych Policji, w których funkcjonują komórki właściwe do spraw pomocy prawnej, komórki organizacyjne tych jednostek zwracając się o opinię prawną załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

do góry