Zarządzenie nr 40 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40

Dz.Urz.KGP.2014.85

ZARZĄDZENIE Nr 40

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

(Dz. Urz. KGP z dnia 8 października 2014 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  organy Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;",

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4)  jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

5)   komórka wiodąca - właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną opracowującą i uzgadniającą projekt aktu normatywnego oraz projekt decyzji, wytycznych lub porozumienia.";

2)   § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w celu wykonywania ustawowych zadań.";

3)   w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantami wojewódzkimi Policji, Komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;";

4)   w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się formę papierową.";

5)   w § 24:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, terenowe organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.

6. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.",

b) w ust. 8 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a)  komórka właściwa w sprawach legislacji tej Komendy - w odniesieniu do regulaminów Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji,";

6)   w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.";

7)   w § 31 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. W komórce właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji opracowuje się stanowiska prawne, opinie prawne, udziela się porad i konsultacji prawnych:

1)   komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym własnej obsługi prawnej;

2)   Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.

2. Komórka, o której mowa w ust. 1:

1)   opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty:

a)   umów i porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji,

b)   decyzji w sprawie upoważnień do działania w imieniu Komendanta Głównego Policji,

c)   pełnomocnictw udzielanych przez Komendanta Głównego Policji;

2)   opracowuje projekty umów i porozumień międzynarodowych, dotyczących Policji.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, po zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przekazuje się do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

 

do góry