STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Struktura organizacyjna KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KGP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określa:

- Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 13, z późn. zm.)

- Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 69)

- Zarządzenie Nr 25 Komendant Główny Policji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 44)

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KGP

Grafika zawiera ilustrację schematu organizacyjnego KGP w postaci struktury i podległości komórek organizacyjnych KGP. Nazwy komórek organizacyjnych oraz ich zadania opublikowano poniżej w formie tekstowej.

 

ZADANIA BIUR KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI:

 

BIURO KRYMINALNE:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 

Do zadań Biura Kryminalnego należy w szczególności: 

1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości;

3) zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;

4) prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, przy wykorzystaniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych;

5) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

6) koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie;

7) współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie właściwości biura;

8) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości biura w oparciu o obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7–9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 

BIURO WYWIADU i INFORMACJI KRYMINALNYCH:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacjami o charakterze kryminalnym w celu wspomagania procesu wykrywczego.

Do zadań Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

1) wykonywanie operacyjnych analiz kryminalnych na potrzeby postępowania w sprawach o zasięgu krajowym lub o szczególnym stopniu skomplikowania;

2) opracowywanie strategicznych analiz kryminalnych dotyczących zagrożeń przestępczością o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

3) koordynowanie działań werbunkowych;

4) wspieranie działań komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

5) wykonywanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274);

6) wykonywanie, na podstawie informacji przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji, obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie administrowania danymi;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, 6 i 11.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych  Komendy Głównej

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Do zadań Biura do Walki z Cyberprzestępczością należy w szczególności: 

1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości działań prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w tym zakresie;

2) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości biura;

3) inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuratorami, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;

4) prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz współdziałanie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;

5) prowadzenie całodobowej służby mającej na celu koordynowanie działań Policji w zakresie zagrożeń przestępstwami w sieci Internet, ich zwalczania oraz współdziałania jednostek organizacyjnych Policji z krajowymi i zagranicznymi organami i podmiotami pozapolicyjnymi;

6) prowadzenie konsultacji technicznych, inicjowanie i wspieranie badań oraz projektów, a także współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zmierzająca do rozpoznawania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością:

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 10 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 20 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 27 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

 

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Realizuje zadania związane z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przez policjantów i pracowników Policji, niektórym przestępstwom popełnianym na szkodę Policji, ich wykrywaniem oraz ściganiem ich sprawców 

Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy w szczególności: 

1) podejmowanie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenie operacji specjalnych;

2) koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów i pracowników Policji;

3) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji oraz przestępstwach popełnianych na szkodę Policji;

4) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających przestępczości w Policji, a także przestępczości na jej szkodę.

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji oraz jej rozwojem.

Do zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach roboczych i eksperckich, misjach ewaluacyjnych oraz kontyngentach policyjnych;

2) organizowanie kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

3) opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym;

4) projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji;

5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości oraz terroryzmu;

7) koordynowanie oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1–3;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w tym w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o profilach DNA i danych daktyloskopijnych;

10) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 

BIURO PREWENCJI:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej.

Do zadań Biura Prewencji należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, obchodowych oraz w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;

2) inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznej;

3) opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);

5) opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;

6) uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych i instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji;

7) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów międzynarodowych;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji;

9) sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz opracowywanie standardów i realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych: detektywa i pracownika ochrony;

10) opracowywanie standardów działań Policji oraz realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad posiadaniem i przechowywaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń oraz nad obrotem i przemieszczaniem broni i amunicji przez granice państw;

11) prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

12) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji  

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do zadań Biura Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania pionu ruchu drogowego;

2) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym;

3) gromadzenie i przetwarzanie danych na temat przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz udostępnianie tych informacji podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) kształtowanie taktyki działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz ocena efektywności stosowania środków prawnych w tym zakresie;

5) opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;

6) określanie potrzeb dotyczących zaopatrzenia policjantów, realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w uzbrojenie, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowaniem działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Do zadań Głównego Sztabu Policji należy w szczególności: 

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju;

2) podejmowanie działań służących zapobieganiu i eliminowaniu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju;

3) zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizowanymi w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

4) zarządzanie statkami powietrznymi Lotnictwa Policji;

5) opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności;

6) inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;

7) opracowywanie nowych metod i form działania oraz standaryzowanie funkcjonowania: Lotnictwa Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek organizacyjnych właściwych do spraw sztabowych i dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji; 

8) zapewnianie funkcjonowania: Stanowiska Kierowania KGP, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Stacji Szyfrów KGP oraz – w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – Zespołu Kierowania Militaryzacją KGP;

9) obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;

10) organizowanie pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 7 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH:

Realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie.

Do zadań Biura Operacji Antyterrorystycznych należy w szczególności:

1) prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;

2) prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

3) prowadzenie negocjacji policyjnych;

4) wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

5) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;

6) koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych w Policji;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10.

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom warunków do zarządzania Policją i kierowania KGP.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy w szczególności:

1) kształtowanie kultury organizacyjnej i prospołecznego wizerunku Policji oraz propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej;

2) koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz działalności orkiestr i chórów policyjnych;

3) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;

4) koordynowanie działalności komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych w zakresie współpracy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu „policyjnym”, a także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami proobronnymi;

5) koordynowanie, organizowanie i obsługa wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

6) prowadzenie kancelarii jawnej w KGP;

7) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

8) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

9) koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP;

10) projektowanie kierunków rozwoju Policji oraz koordynowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania strategicznego w Policji;

11) koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP.

Decyzja nr 1 Dyrektora Gabinetu Komendanta  Głównego Policji 

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji.

Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji oraz jej realizacja;

2) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;

3) zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP;

4) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

5) udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;

6) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;

7) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma „Policja 997” oraz elektronicznego newslettera „Komunikator 997”;

8) prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego „policja.pl”, Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma „Policja 997” oraz Portalu Wewnętrznego;

9) opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

10) opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej Policji;

11) organizowanie przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i Policji.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji 

 

BIURO HISTORII I TRADYCJI POLICJI:

Realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań Biura Historii i Tradycji Policji należy w szczególności:

1) upowszechnianie historii i tradycji Policji;

2) nadzór nad zbiorami historycznymi KGP i przedmiotami o charakterze historycznym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

3) koordynowanie działalności centrum, mającego na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji;

4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, w tym realizowanie programu „Profilaktyka a Ty”;

5) opracowywanie materiałów promujących historię i dorobek Policji w celu upowszechniania historii i tradycji Policji;

6) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz muzeami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;

7) standaryzowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji procedur związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów historycznych, pozostających w merytorycznym zarządzie Policji.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji 

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

Do zadań Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz biur;

2) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;

3) realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

4) koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;

5) nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;

6) realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

7) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych prowadzonych w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;

8) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;

9) organizowanie i prowadzenie badań oraz diagnozowanie potrzeb z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby Komendanta Głównego Policji i koordynowanie działań w tym zakresie;

10) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;

11) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej oraz koordynowanie wykonywania pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa, udzielanie informacji prawnej i prowadzenie dokumentacji prawnej oraz Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji;

12) zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;

13) udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów, porozumień międzynarodowych dotyczących Policji oraz aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;

14) wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 11 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 

BIURO FINANSÓW:

Realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji.

Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;

2) planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

4) tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;

5) zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań Policji i nadzór nad ich wykorzystaniem;

6) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości w KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;

8) prowadzenie spraw w zakresie uposażeń, płac i innych należności pieniężnych przysługujących policjantom i pracownikom KGP;

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

11) zapewnianie obsługi w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych oraz obsługi związanej z zapewnianiem finansowania zagadnień związanych z medycyną pracy;

12) koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;

13) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji 

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur w sprzęt i materiały.

Do zadań Biura Logistyki Policji należy w szczególności:

1) koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz gospodarowania nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji;

2) określanie standardów i norm sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez Policję, a także zasad jego przyznawania i użytkowania;

3) koordynowanie i monitorowanie gospodarki kwatermistrzowskiej, transportowej, uzbrojenia i techniki policyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji;

4) obsługa logistyczna Lotnictwa Policji;

5) przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;

6) zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

7) zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się w obiektach KGP;

8) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi KGP, prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów KGP oraz emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) utrzymanie czystości w obiektach KGP oraz na terenach do nich przyległych;

10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;

11) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja  nr 15 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 

Decyzja  nr 8 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem nimi, a także wspomaganiem w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji.

Do zadań Biura Łączności i Informatyki należy w szczególności:

1) projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;

2) utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;

3) weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;

4) zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;

5) wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;

6) administrowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

7) wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

8) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

9) zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

10) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach komponentu Krajowego Systemu Informatycznego;

11) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 64 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji

 

BIURO KONTROLI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji informacji związanych z oceną działań Policji, służących do efektywnego zarządzania formacją.

Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Policji, biur oraz podmiotów podległych Komendantowi Głównemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

2) koordynowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli, analizowanie ich wyników oraz opracowywanie sprawozdań i informacji o efektach kontroli;

3) koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach oraz analizowanie ich wyników;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji oraz koordynowanie załatwiania skarg przez biura, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;

5) nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

6) przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji, we współpracy z biurami;

7) diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;

8) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw kontroli oraz inicjowanie i realizowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Policji oraz kontrolowaniem i wykonywaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w KGP, a także tworzeniem standardów w tym zakresie.

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;

2) koordynowanie w Policji ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

3) koordynowanie i kontrolowanie w Policji działalności archiwów;

4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach;

5) realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Policji, wymagających wydania decyzji lub opinii przez Komendanta Głównego Policji;

6) prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz obsługa Komendanta Głównego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

7) prowadzenie kancelarii tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;

8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;

9) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;

10) ochrona obiektów KGP;

11) realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji 

 

SEKCJA OCHRONY PRACY:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i realizowaniem zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP, a także koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

Do zadań Sekcji Ochrony Pracy należy w szczególności:

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP;

2) bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników KGP;

5) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

7) realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w KGP oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów i pracowników KGP;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

Realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2016
Data modyfikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Przesmycka Renata Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry