STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Struktura organizacyjna KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KGP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określa:

 1. Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 69)
 3. Zarządzenie Nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 44)
 4. Zarządzenie Nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. U. KGP poz. 16)

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KGP

schemat organizacyjny Komendy Głównej Policji - opis struktury do pobrania poniżej

 

Opis struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji

 

ZADANIA BIUR KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI:

 

BIURO KRYMINALNE:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 

Do zadań Biura Kryminalnego należy w szczególności: 

 1. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
 2. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości;
 3. zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;
 4. prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, przy wykorzystaniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych;
 5. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
 6. koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie;
 7. współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie właściwości biura;
 8. prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości biura w oparciu o obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe;
 9. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7–9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 1 grudnia 2016 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z dnia 9 maja 2017 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 13 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 3 października 2017 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 13 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 18 grudnia 2019  r. /wersja PDF/

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 20 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji z dnia 4 sierpnia 2020 r. /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Biura Kryminalnego KGP

 

BIURO WYWIADU i INFORMACJI KRYMINALNYCH:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacjami o charakterze kryminalnym w celu wspomagania procesu wykrywczego.

Do zadań Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

 1. wykonywanie operacyjnych analiz kryminalnych na potrzeby postępowania w sprawach o zasięgu krajowym lub o szczególnym stopniu skomplikowania;
 2. opracowywanie strategicznych analiz kryminalnych dotyczących zagrożeń przestępczością o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 3. koordynowanie działań werbunkowych;
 4. wspieranie działań komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
 5. wykonywanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274);
 6. wykonywanie, na podstawie informacji przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji, obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców;
 7. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie administrowania danymi;
 8. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, 6 i 11.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych  Komendy Głównej Policji z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 25 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji z dnia 8 listopada 2018 r.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji z dnia 9 stycznia 2019 r.

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Do zadań Biura do Walki z Cyberprzestępczością należy w szczególności: 

 1. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości działań prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w tym zakresie;
 2. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości biura;
 3. inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuratorami, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;
 4. prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz współdziałanie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;
 5. prowadzenie całodobowej służby mającej na celu koordynowanie działań Policji w zakresie zagrożeń przestępstwami w sieci Internet, ich zwalczania oraz współdziałania jednostek organizacyjnych Policji z krajowymi i zagranicznymi organami i podmiotami pozapolicyjnymi;
 6. prowadzenie konsultacji technicznych, inicjowanie i wspieranie badań oraz projektów, a także współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zmierzająca do rozpoznawania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością:
 7. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji z dnia 13 grudnia 2016 r. /tekst ujednolicony/

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji oraz jej rozwojem.

Do zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

 1. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach roboczych i eksperckich, misjach ewaluacyjnych oraz kontyngentach policyjnych;
 2. organizowanie kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;
 3. opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym;
 4. projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji;
 5. koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
 6. zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości oraz terroryzmu;
 7. koordynowanie oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1–3;
 9. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w tym w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o profilach DNA i danych daktyloskopijnych;
 10. monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dnia 20 stycznia 2017 r.

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dnia 20 lutego 2017 r.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z dnia 13 grudnia 2019 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji - /wersja edytowalna Word/

 

BIURO PREWENCJI:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej.

Do zadań Biura Prewencji należy w szczególności:

 1. opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, obchodowych oraz w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
 2. inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznej;
 3. opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);
 5. opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;
 6. uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych i instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji;
 7. wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów międzynarodowych;
 8. uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji;
 9. sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz opracowywanie standardów i realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych: detektywa i pracownika ochrony;
 10. opracowywanie standardów działań Policji oraz realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad posiadaniem i przechowywaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń oraz nad obrotem i przemieszczaniem broni i amunicji przez granice państw;
 11. prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 12. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z dnia 29 czewrwca 2018 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z dnia 6 lutego 2020 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do zadań Biura Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania pionu ruchu drogowego;
 2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym;
 3. gromadzenie i przetwarzanie danych na temat przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz udostępnianie tych informacji podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 4. kształtowanie taktyki działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz ocena efektywności stosowania środków prawnych w tym zakresie;
 5. opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
 6. określanie potrzeb dotyczących zaopatrzenia policjantów, realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w uzbrojenie, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny;
 7. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z dnia 23 stycznia 2017 r.

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowaniem działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Do zadań Głównego Sztabu Policji należy w szczególności: 

 1. gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju;
 2. podejmowanie działań służących zapobieganiu i eliminowaniu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju;
 3. zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizowanymi w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
 4. zarządzanie statkami powietrznymi Lotnictwa Policji;
 5. opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności;
 6. inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;
 7. opracowywanie nowych metod i form działania oraz standaryzowanie funkcjonowania: Lotnictwa Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek organizacyjnych właściwych do spraw sztabowych i dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji; 
 8. zapewnianie funkcjonowania: Stanowiska Kierowania KGP, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Stacji Szyfrów KGP oraz – w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – Zespołu Kierowania Militaryzacją KGP;
 9. obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;
 10. organizowanie pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 7 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 7 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 31 marca 2017 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji / wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 13 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 30 czerwca 2017 r /wersja PDF/

Decyzja nr 13 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 17 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 5 czerwca 2018 r.  /wersja PDF/

Decyzja nr 17 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 22 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 13 sierpnia 2018 r.  /wersja PDF/

Decyzja nr 22 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 9 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 26 kwietnia 2019 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 9 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 8 października 2020 r. /wersja PDF/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja PDF/

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom warunków do zarządzania Policją i kierowania KGP.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy w szczególności:

 1. kształtowanie kultury organizacyjnej i prospołecznego wizerunku Policji oraz propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej;
 2. koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz działalności orkiestr i chórów policyjnych;
 3. opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;
 4. koordynowanie działalności komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych w zakresie współpracy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu „policyjnym”, a także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami proobronnymi;
 5. koordynowanie, organizowanie i obsługa wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;
 6. prowadzenie kancelarii jawnej w KGP;
 7. projektowanie kierunków rozwoju Policji oraz koordynowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania strategicznego w Policji;
 8. koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP.

Decyzja nr 4 Dyrektora Gabinetu Komendanta  Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2020 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 4 Dyrektora Gabinetu Komendanta  Głównego Policji /wersja edytowalna Word/

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji.

Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji oraz jej realizacja;
 2. monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;
 3. zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP;
 4. obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;
 5. udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;
 6. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;
 7. kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma „Gazeta Policyjna”;
 8. prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego „policja.pl”, Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma „Gazeta Policyjna”, Portalu Wewnętrznego oraz strony internetowej Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;
 9. opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji i biura;
 10. opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej Policji;
 11. organizowanie przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i Policji.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji z dnia 22 lutego 2021 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word

 

BIURO EDUKACJI HISTORYCZNEJ - MUZEUM POLICJI:

Realizuje zadania związane z działalnością muzealniczą i wystawienniczą, upowszechnieniem historii, tradycji i dorobku Policji oraz budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji należy w szczególności:

 1. upowszechnianie historii i tradycji Policji;
 2. gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji przedmiotów o charakterze historycznym, także w postaci cyfrowej;
 3. opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;
 4. udostępnianie zgromadzonych zbiorów;
 5. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 6. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ich magazynowanie;
 7. użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. prowadzenie działalności w zakresie edukacji społecznej, mającej na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji oraz prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji oraz propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych;
 9. opracowywanie materiałów promujących historię i dorobek Policji w celu upowszechniania historii i tradycji Policji;
 10. współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz muzeami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;
 11. upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji historii i tradycji formacji;
 12. prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji  z dnia 24 października 2019 r.

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

Do zadań Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 1. opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz biur;
 2. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;
 3. realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;
 4. koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;
 5. nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;
 6. realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;
 7. nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych prowadzonych w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;
 8. koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;
 9. organizowanie i prowadzenie badań oraz diagnozowanie potrzeb z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby Komendanta Głównego Policji i koordynowanie działań w tym zakresie;
 10. nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;
 11. świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej oraz koordynowanie wykonywania pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa, udzielanie informacji prawnej i prowadzenie dokumentacji prawnej oraz Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji;
 12. zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;
 13. udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów, porozumień międzynarodowych dotyczących Policji oraz aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;
 14. koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 15. opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 16. koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP;
 17. wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP;

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 8 września 2016 r.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 31 stycznia 2017 r.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Decyzja nr 11 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji 14 marca 2019 r.

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 12 września 2019 r.

Decyzja nr 12 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 9 lipca 2020 r. - /wersja PDF/

Decyzja nr 12 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji - /wersja edytowalna Word/

 

BIURO FINANSÓW:

Realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji.

Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;
 2. planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 4. tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;
 5. zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań Policji i nadzór nad ich wykorzystaniem;
 6. pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;
 7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości w KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;
 8. prowadzenie spraw w zakresie uposażeń, płac i innych należności pieniężnych przysługujących policjantom i pracownikom KGP;
 9. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;
 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;
 11. zapewnianie obsługi w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych oraz obsługi związanej z zapewnianiem finansowania zagadnień związanych z medycyną pracy;
 12. koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;
 13. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji z dnia 30 grudnia 2016 r.

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji z dnia 2 października 2019 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Biura Finansów Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji z dnia 9 grudnia 2019 r. /wersja PDF/

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur w sprzęt i materiały.

Do zadań Biura Logistyki Policji należy w szczególności:

 1. koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz gospodarowania nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji;
 2. określanie standardów i norm sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez Policję, a także zasad jego przyznawania i użytkowania;
 3. koordynowanie i monitorowanie gospodarki kwatermistrzowskiej, transportowej, uzbrojenia i techniki policyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. obsługa logistyczna Lotnictwa Policji;
 5. przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;
 6. zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 7. zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się w obiektach KGP;
 8. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi KGP, prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów KGP oraz emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 9. utrzymanie czystości w obiektach KGP oraz na terenach do nich przyległych;
 10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;
 11. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji z dnia 5 czerwca 2018 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji z dnia 21 stycznia 2020 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji r. /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 18 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji z dnia 22 lipca 2020 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 18 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 7 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji z dnia 5 marca 2021 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 7 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem nimi, a także wspomaganiem w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji.

Do zadań Biura Łączności i Informatyki należy w szczególności:

 1. projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;
 2. utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;
 3. weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;
 4. zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;
 5. wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;
 6. administrowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 7. wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;
 8. obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 9. zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
 10. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach komponentu Krajowego Systemu Informatycznego;
 11. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11;
 12. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 97 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji z dnia 27 maja 2020 r. /wersja PDF/

Decyzja nr 97 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Schemat Organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 184 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji z dnia 26 października 2021 r. - wersja PDF

Decyzja nr 184 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji z dnia 26 października 2021 r. - wersja Word

 

 

BIURO KONTROLI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji informacji związanych z oceną działań Policji, służących do efektywnego zarządzania formacją.

Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Policji, biur oraz podmiotów podległych Komendantowi Głównemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 2. koordynowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli, analizowanie ich wyników oraz opracowywanie sprawozdań i informacji o efektach kontroli;
 3. koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach oraz analizowanie ich wyników;
 4. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, koordynowanie załatwiania skarg przez biura, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;
 5. nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji i biura;    
 6. przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, we współpracy z biurami i Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.                                                                                                                                                                                                                                                                 
 7. diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;
 8. podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw kontroli oraz inicjowanie i realizowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r. - tekst jednolity

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Policji oraz kontrolowaniem i wykonywaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w KGP, a także tworzeniem standardów w tym zakresie.

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;
 2. koordynowanie w Policji ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 3. koordynowanie i kontrolowanie w Policji działalności archiwów;
 4. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach;
 5. realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Policji, wymagających wydania decyzji lub opinii przez Komendanta Głównego Policji;
 6. prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz obsługa Komendanta Głównego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie kancelarii tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;
 8. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
 9. prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
 10. ochrona obiektów KGP;
 11. realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;
 12. gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji z dnia 23 grudnia 2016 r.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji  z dnia 10 lutego 2017 r.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji z dnia 26 stycznia 2018 r.

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji /wersja PDF/  z dnia 2 grudnia 2019 r.

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji /wersja edytowalna Word/

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji /wersja PDF/  z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji /wersja Word/

 

WDZIAŁ OCHRONY PRACY:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i realizowaniem zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP, a także koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

Do zadań Wydziału Ochrony Pracy należy w szczególności:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;
 2. bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. koordynowanie, nadzorowanie i realizowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego w Policji;
 4. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 5. prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz pracowników KGP;
 6. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 8. realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;
 9. organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz pracowników KGP;
 10. zapewnienie przeprowadzania badań oraz szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji delegowanych do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie policyjnym przed wyjazdem z kraju w rejon działania kontyngentu, a także badań policjantów i pracowników Policji bezpośrednio po powrocie do kraju oraz koordynowanie czynności w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

Realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2016
Data modyfikacji : 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Przesmycka Renata BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wiechetek
do góry