STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - Struktura organizacyjna KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KGP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określa:

- Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 13, z późn. zm.)

- Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2016 r.  w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 69)

- Zarządzenie Nr 25 Komendant Główny Policji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy KGP poz. 44)

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KGP

Grafika zawiera ilustrację schematu organizacyjnego KGP w postaci struktury i podległości komórek organizacyjnych KGP. Nazwy komórek organizacyjnych oraz ich zadania opublikowano poniżej w formie tekstowej.

 

ZADANIA BIUR KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI:

 

BIURO KRYMINALNE:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 

Do zadań Biura Kryminalnego należy w szczególności: 

1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości;

3) zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;

4) prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, przy wykorzystaniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych;

5) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

6) koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie;

7) współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie właściwości biura;

8) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości biura w oparciu o obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7–9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 13 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - /wersja PDF/

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - /wersja edytowalna Word/

 

 

BIURO WYWIADU i INFORMACJI KRYMINALNYCH:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacjami o charakterze kryminalnym w celu wspomagania procesu wykrywczego.

Do zadań Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

1) wykonywanie operacyjnych analiz kryminalnych na potrzeby postępowania w sprawach o zasięgu krajowym lub o szczególnym stopniu skomplikowania;

2) opracowywanie strategicznych analiz kryminalnych dotyczących zagrożeń przestępczością o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

3) koordynowanie działań werbunkowych;

4) wspieranie działań komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

5) wykonywanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274);

6) wykonywanie, na podstawie informacji przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji, obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie administrowania danymi;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, 6 i 11.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych  Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 25 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 

BIURO DO WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Do zadań Biura do Walki z Cyberprzestępczością należy w szczególności: 

1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości działań prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w tym zakresie;

2) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości biura;

3) inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuratorami, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;

4) prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz współdziałanie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;

5) prowadzenie całodobowej służby mającej na celu koordynowanie działań Policji w zakresie zagrożeń przestępstwami w sieci Internet, ich zwalczania oraz współdziałania jednostek organizacyjnych Policji z krajowymi i zagranicznymi organami i podmiotami pozapolicyjnymi;

6) prowadzenie konsultacji technicznych, inicjowanie i wspieranie badań oraz projektów, a także współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zmierzająca do rozpoznawania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością:

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 9 i 11.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 10 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 20 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 27 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji - /wersja PDF/

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji - /wersja edytowalna Word/

 

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji oraz jej rozwojem.

Do zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach roboczych i eksperckich, misjach ewaluacyjnych oraz kontyngentach policyjnych;

2) organizowanie kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

3) opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym;

4) projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji;

5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości oraz terroryzmu;

7) koordynowanie oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1–3;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w tym w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o profilach DNA i danych daktyloskopijnych;

10) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 6 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 

BIURO PREWENCJI:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej.

Do zadań Biura Prewencji należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, obchodowych oraz w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;

2) inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznej;

3) opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);

5) opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;

6) uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych i instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji;

7) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów międzynarodowych;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji;

9) sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz opracowywanie standardów i realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych: detektywa i pracownika ochrony;

10) opracowywanie standardów działań Policji oraz realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad posiadaniem i przechowywaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń oraz nad obrotem i przemieszczaniem broni i amunicji przez granice państw;

11) prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

12) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

 

BIURO RUCHU DROGOWEGO:

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do zadań Biura Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania pionu ruchu drogowego;

2) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym;

3) gromadzenie i przetwarzanie danych na temat przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz udostępnianie tych informacji podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) kształtowanie taktyki działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz ocena efektywności stosowania środków prawnych w tym zakresie;

5) opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;

6) określanie potrzeb dotyczących zaopatrzenia policjantów, realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w uzbrojenie, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 4 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 

GŁÓWNY SZTAB POLICJI:

Realizuje zadania związane z zarządzaniem bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowaniem działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Do zadań Głównego Sztabu Policji należy w szczególności: 

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju;

2) podejmowanie działań służących zapobieganiu i eliminowaniu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju;

3) zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizowanymi w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

4) zarządzanie statkami powietrznymi Lotnictwa Policji;

5) opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności;

6) inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;

7) opracowywanie nowych metod i form działania oraz standaryzowanie funkcjonowania: Lotnictwa Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek organizacyjnych właściwych do spraw sztabowych i dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji; 

8) zapewnianie funkcjonowania: Stanowiska Kierowania KGP, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Stacji Szyfrów KGP oraz – w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – Zespołu Kierowania Militaryzacją KGP;

9) obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;

10) organizowanie pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

Decyzja nr 7 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 13 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 17 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 22 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 9 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 

GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom warunków do zarządzania Policją i kierowania KGP.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy w szczególności:

1) kształtowanie kultury organizacyjnej i prospołecznego wizerunku Policji oraz propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej;

2) koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz działalności orkiestr i chórów policyjnych;

3) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;

4) koordynowanie działalności komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych w zakresie współpracy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu „policyjnym”, a także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami proobronnymi;

5) koordynowanie, organizowanie i obsługa wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

6) prowadzenie kancelarii jawnej w KGP;

7) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

8) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

9) koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP;

10) projektowanie kierunków rozwoju Policji oraz koordynowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania strategicznego w Policji;

11) koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP.

Decyzja nr 1 Dyrektora Gabinetu Komendanta  Głównego Policji 

 

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji.

Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji oraz jej realizacja;

2) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;

3) zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP;

4) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

5) udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;

6) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;

7) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma „Policja 997” oraz elektronicznego newslettera „Komunikator 997”;

8) prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego „policja.pl”, Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma „Policja 997” oraz Portalu Wewnętrznego;

9) opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

10) opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej Policji;

11) organizowanie przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i Policji.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji 

 

BIURO EDUKACJI HISTORYCZNEJ - MUZEUM POLICJI:

Realizuje zadania związane z działalnością muzealniczą i wystawienniczą, upowszechnieniem historii, tradycji i dorobku Policji oraz budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Do zadań Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji należy w szczególności:

1) upowszechnianie historii i tradycji Policji;

2) gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji przedmiotów o charakterze historycznym, także w postaci cyfrowej;

3) opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;

4) udostępnianie zgromadzonych zbiorów;

5) prowadzenie działalności wystawienniczej;

6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ich magazynowanie;

7) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) prowadzenie działalności w zakresie edukacji społecznej, mającej na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji oraz prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji oraz propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych;

9) opracowywanie materiałów promujących historię i dorobek Policji w celu upowszechniania historii i tradycji Policji;

10) współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz muzeami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;

11) upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji historii i tradycji formacji;

12) prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji

 

BIURO KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ:

Realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

Do zadań Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz biur;

2) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;

3) realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

4) koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;

5) nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;

6) realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

7) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych prowadzonych w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;

8) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;

9) organizowanie i prowadzenie badań oraz diagnozowanie potrzeb z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby Komendanta Głównego Policji i koordynowanie działań w tym zakresie;

10) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;

11) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej oraz koordynowanie wykonywania pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa, udzielanie informacji prawnej i prowadzenie dokumentacji prawnej oraz Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji;

12) zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;

13) udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów, porozumień międzynarodowych dotyczących Policji oraz aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;

14) wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP.

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 11 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

 

BIURO FINANSÓW:

Realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji.

Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;

2) planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

4) tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;

5) zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań Policji i nadzór nad ich wykorzystaniem;

6) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości w KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;

8) prowadzenie spraw w zakresie uposażeń, płac i innych należności pieniężnych przysługujących policjantom i pracownikom KGP;

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

11) zapewnianie obsługi w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych oraz obsługi związanej z zapewnianiem finansowania zagadnień związanych z medycyną pracy;

12) koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;

13) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 3 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 14 Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji 

 

BIURO LOGISTYKI POLICJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur w sprzęt i materiały.

Do zadań Biura Logistyki Policji należy w szczególności:

1) koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz gospodarowania nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji;

2) określanie standardów i norm sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez Policję, a także zasad jego przyznawania i użytkowania;

3) koordynowanie i monitorowanie gospodarki kwatermistrzowskiej, transportowej, uzbrojenia i techniki policyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji;

4) obsługa logistyczna Lotnictwa Policji;

5) przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;

6) zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

7) zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się w obiektach KGP;

8) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi KGP, prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów KGP oraz emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) utrzymanie czystości w obiektach KGP oraz na terenach do nich przyległych;

10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;

11) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja  nr 15 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 

Decyzja  nr 8 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 

Decyzja nr 19 Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

 

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI:

Realizuje zadania związane z organizowaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem nimi, a także wspomaganiem w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji.

Do zadań Biura Łączności i Informatyki należy w szczególności:

1) projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;

2) utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;

3) weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;

4) zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;

5) wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;

6) administrowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

7) wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

8) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

9) zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

10) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach komponentu Krajowego Systemu Informatycznego;

11) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 64 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 93 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 223 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 258 Dyrektora Biura Łączności i Informatyki  Komendy Głównej Policji

 

BIURO KONTROLI:

Realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji informacji związanych z oceną działań Policji, służących do efektywnego zarządzania formacją.

Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Policji, biur oraz podmiotów podległych Komendantowi Głównemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

2) koordynowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli, analizowanie ich wyników oraz opracowywanie sprawozdań i informacji o efektach kontroli;

3) koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach oraz analizowanie ich wyników;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji oraz koordynowanie załatwiania skarg przez biura, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;

5) nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

6) przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji, we współpracy z biurami;

7) diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;

8) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw kontroli oraz inicjowanie i realizowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego.

Decyzja nr 5 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 8 Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Policji oraz kontrolowaniem i wykonywaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w KGP, a także tworzeniem standardów w tym zakresie.

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;

2) koordynowanie w Policji ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

3) koordynowanie i kontrolowanie w Policji działalności archiwów;

4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach;

5) realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Policji, wymagających wydania decyzji lub opinii przez Komendanta Głównego Policji;

6) prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz obsługa Komendanta Głównego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

7) prowadzenie kancelarii tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;

8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;

9) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;

10) ochrona obiektów KGP;

11) realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

Decyzja nr 2 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 23 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

Decyzja nr 1 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji 

 

SEKCJA OCHRONY PRACY:

Realizuje zadania związane z koordynowaniem i realizowaniem zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP, a także koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

Do zadań Sekcji Ochrony Pracy należy w szczególności:

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP;

2) bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników KGP;

5) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

7) realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w KGP oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów i pracowników KGP;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

Realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

 

CENTRALNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI "BOA":

Realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie.

Do zadań Biura Operacji Antyterrorystycznych należy w szczególności:

1) prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;

2) prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

3) prowadzenie negocjacji policyjnych;

4) wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

5) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;

6) koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych w Policji;

 

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2016
Data modyfikacji : 10.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Przesmycka Renata Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Matysiak
do góry