Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Skargi i wnioski - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Policji.
Kontakt:
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. (22) 62-102-51 lub (47) 72-122-72
w dni robocze: w godzinach 9.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00)
faks
numer  (47) 72-135-71.

Komendant Główny Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres mailowy: iod.kgp@policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy,
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Kaczorowski
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry