Priorytety KGP i ich ewaluacja

ZARZĄDZENIE NR 254

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości
i oceny pracy Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie:
1) planowania strategicznego;
2) sprawozdawczości;
3) oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przewidzianych w odrębnych przepisach obowiązków Policji w zakresie planowania, sprawozdawczości oraz oceny pracy Policji.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) komendancie wojewódzkim Policji – należy przez to rozumieć także Komendanta Stołecznego Policji;
2) komendzie wojewódzkiej Policji – należy przez to rozumieć także Komendę Stołeczną Policji;
3) komórce organizacyjnej KGP – należy przez to rozumieć biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji;
4) kierowniku komórki organizacyjnej KGP - należy przez to rozumieć dyrektora biura lub kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.

§ 3. 1. Powołuje się Zespół do spraw planowania i oceny efektywności pracy Policji, działający przy Komendancie Głównym Policji, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji;
2) sekretarz Zespołu – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
3) członkowie Zespołu:
a) Zastępcy Komendanta Głównego Policji,
b) Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji,
c) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji,
d) Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji,
e) Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
f) Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
g) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
h) Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
i) Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,
j) Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
k) Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,
l) Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
m) Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
n) Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji,
o) Audytor Wewnętrzny – Koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego.
3. Organizację oraz tryb pracy Zespołu określa przewodniczący Zespołu w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 2
Planowanie strategiczne w Policji

§ 4. 1. Planowanie strategiczne w Policji na szczeblu Komendy Głównej Policji obejmuje:
1) ustalanie Priorytetów Komendanta Głównego Policji;
2) określanie zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz mierników służących do oceny stopnia realizacji zadań;
3) określanie zadań dla komend wojewódzkich Policji oraz mierników służących do oceny stopnia realizacji zadań;
4) sporządzanie Planu Przedsięwzięć Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „Planem Przedsięwzięć KGP”.
2. Planowanie strategiczne w Policji na szczeblu komend wojewódzkich Policji obejmuje:
1) ustalanie Priorytetów lokalnych;
2) określanie zadań lokalnych oraz mierników służących do oceny stopnia realizacji zadań lokalnych;
3) sporządzanie Strategii Wojewódzkiej Policji.

§ 5. 1. Priorytety Komendanta Głównego Policji określają główne kierunki pracy Policji.
2. Priorytety, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez przypisane do nich zadania dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadania dla komend wojewódzkich Policji.
3. Priorytety Komendanta Głównego Policji opracowywane są na okres 3 lat.
4. Zadania dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadania dla komend wojewódzkich Policji opracowywane są na okres nie dłuższy niż 3 lata.
5. Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje diagnozę otoczenia Policji oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji, na podstawie której opracowuje propozycję Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji.
6. Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do Zespołu propozycję Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji wraz z wnioskami z diagnozy, o której mowa w ust. 5.
7. Zespół przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia listę rekomendowanych Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji wraz z pozytywną opinią w tej sprawie.
8. Do zmian Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji stosuje się przepisy ust. 5 – 7.

§ 6. 1. Zespół, na podstawie zatwierdzonych Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zadań dla komórek organizacyjnych KGP oraz zadań dla komend wojewódzkich Policji, opracowuje propozycję mierników dla komórek organizacyjnych KGP oraz mierników dla komend wojewódzkich Policji.
2. Propozycję mierników dla komend wojewódzkich Policji, Zespół przesyła do konsultacji komendantom wojewódzkim Policji.
3. Komendanci wojewódzcy Policji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 2, mogą przekazać opinie do Zespołu, który dokonuje ich oceny.
4. Zespół przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia mierniki wraz
z oceną.
5. Na polecenie Komendanta Głównego Policji, Zespół opracowuje dla danej komórki organizacyjnej KGP lub komend wojewódzkich Policji dodatkowy miernik lub propozycję rezygnacji z zatwierdzonego wcześniej miernika.
6. Zespół, o zmianach określonych w ust. 5, niezwłocznie informuje właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP lub komendanta wojewódzkiego Policji.
7. Do opracowywania dodatkowego miernika dla komend wojewódzkich Policji stosuje się przepisy ust. 2 – 4.
8. Wprowadzenie dodatkowego miernika lub rezygnacja z zatwierdzonego wcześniej miernika dla komórek organizacyjnych KGP wymaga zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Policji.

§ 7. 1. Mierniki dla komórek organizacyjnych KGP oraz dla komend wojewódzkich Policji są ustalane na okres 1 roku.
2. Zespół monitoruje stan realizacji zadań i wartości mierników dla komend wojewódzkich Policji i komórek organizacyjnych KGP.
3. Właściwi merytorycznie kierownicy komórek organizacyjnych KGP monitorują stan realizacji zadań i mierników dla komend wojewódzkich Policji, w celu możliwości oceny poziomu realizacji zadań.
4. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji monitoruje stan realizacji zadań i mierników dla komórek organizacyjnych KGP oraz za pośrednictwem komórek, o których mowa w ust. 3, dla komend wojewódzkich Policji, w celu możliwości oceny poziomu realizacji zadań.
5. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji może zwrócić się do właściwych merytorycznie kierowników komórek organizacyjnych KGP o przekazanie danych i informacji dotyczących stanu realizacji zadań lub mierników przez komendy wojewódzkie Policji lub komórki organizacyjne KGP.
6. Wnioski z oceny, o której mowa w ust. 2 – 5, przedstawiane są na posiedzeniach Zespołu
i stanowią jedno z kryteriów zasadności przeprowadzenia audytu strategicznego, o którym mowa w § 20.

§ 8. 1. Plan Przedsięwzięć KGP, określający główne kierunki działania Komendy Głównej Policji, zawiera zatwierdzone Priorytety Komendanta Głównego Policji, zadania i mierniki dla komórek organizacyjnych KGP.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, Zespół niezwłocznie przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP.
3. Plan Przedsięwzięć KGP jest ustanawiany na okres 3 lat.
4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP może wystąpić za pośrednictwem Zespołu do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zmianę Planu Przedsięwzięć KGP, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 9. Zatwierdzone Priorytety Komendanta Głównego Policji, Plan Przedsięwzięć KGP, zadania dla komend wojewódzkich Policji oraz mierniki dla komend wojewódzkich Policji, Zespół przekazuje komendantom wojewódzkim Policji najpóźniej w terminie do dnia 10 lutego roku rozpoczynającego okres, dla którego zostały opracowane.

§ 10. 1. Komendant wojewódzki Policji ustala Priorytety lokalne, na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnej, uwzględniającej specyfikę danej jednostki
w ramach planowania strategicznego.
2. Do każdego z Priorytetów lokalnych komendant wojewódzki Policji określa zadania lokalne służące realizacji Priorytetów lokalnych.
3. Priorytety lokalne są opracowywane na okres 3 lat.
4. Zadania lokalne są opracowywane na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 11. 1. Komendant wojewódzki Policji określa mierniki lokalne, służące do oceny stopnia realizacji zadań lokalnych.
2. Mierniki lokalne ustalane są na okres 1 roku.
3. Podstawą określenia mierników lokalnych powinny być dane:
1) z dostępnych Policji baz danych;
2) zbierane na zasadach określonych w przepisach § 14 – § 16;
3) zbierane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji monitoruje stan realizacji zadań i mierników lokalnych w celu możliwości oceny poziomu realizacji zadań.
5. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji może zwrócić się do komendantów wojewódzkich Policji o przekazanie danych i informacji dotyczących stanu realizacji zadań lub mierników lokalnych.

§ 12. 1. Planowanie strategiczne na szczeblu komend wojewódzkich Policji i jednostek im podległych ograniczone jest do opracowania Strategii Wojewódzkiej Policji.
2. Komendant wojewódzki Policji uwzględniając Priorytety Komendanta Głównego Policji, Plan Przedsięwzięć KGP, zadania dla komend wojewódzkich Policji, mierniki dla komend wojewódzkich Policji, po określeniu Priorytetów lokalnych, zadań lokalnych oraz mierników lokalnych opracowuje Strategię Wojewódzką Policji w terminie do dnia 20 lutego roku rozpoczynającego okres jej obowiązywania.
3. Strategia Wojewódzka Policji jest opracowywana na okres 3 lat.
4. Wzór Strategii Wojewódzkiej Policji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 13. 1. Komendant wojewódzki Policji przesyła do Zespołu Strategię Wojewódzką Policji wraz z wnioskiem, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Zespół niezwłocznie przekazuje ewentualne uwagi wraz z zaleceniami ich uwzględnienia komendantowi wojewódzkiemu Policji, który dokonuje zmian w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
3. Zespół, po pozytywnym zaopiniowaniu, przedstawia Strategię Wojewódzką Policji do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.
4. Komendant wojewódzki Policji może wystąpić do Zespołu z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej Strategii Wojewódzkiej Policji, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Do zmian Strategii Wojewódzkiej Policji stosuje się przepisy ust. 1 – 3.

 

Rozdział 3
Sprawozdawczość w Policji

§ 14. 1. Sprawozdawczość w Policji obejmuje:
1) informacje dotyczące wykonania lub przyczyn niewykonania przez komórki organizacyjne KGP mierników ustalonych dla Priorytetów Komendanta Głównego Policji, przekazywane w terminie do dnia 30 stycznia za rok poprzedni;
2) informacje dotyczące przyczyn niewykonania przez komendy wojewódzkie Policji mierników ustalonych dla Priorytetów Komendanta Głównego Policji, przekazywane w terminie do dnia 15 lutego za rok poprzedni;
3) zestawienia sprawozdawcze;
4) informacje sprawozdawcze.
2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzona jest w formie elektronicznej, z wyłączeniem zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne.
3. Właściwi kierownicy komórek organizacyjnych KGP są odpowiedzialni za opracowanie wzorów formularzy zestawień sprawozdawczych funkcjonujących w formie elektronicznej.
4. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymywaniem formy elektronicznej sprawozdawczości sprawuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP.

§ 15. 1. Komendant wojewódzki Policji, Komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej KGP, każdy w zakresie swojego działania, sporządza zestawienia sprawozdawcze i przekazuje je do właściwej komórki organizacyjnej KGP.
2. Wykaz zestawień sprawozdawczych, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne KGP właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 16. 1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, komendant wojewódzki Policji lub komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej wyłącznie na zasadach określonych w ust. 3 – 5.
2. Informacją sprawozdawczą są przetworzone i zestawione dane obejmujące konkretny okres, których nie można otrzymać z dostępnych Policji baz danych lub które nie są zbierane na podstawie niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów.
3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP lub komendant wojewódzki Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku.
4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego Policji pisemnego wniosku.
5. Komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także komendant szkoły policyjnej mogą zbierać dane na potrzeby sporządzenia informacji sprawozdawczej z innych jednostek organizacyjnych Policji, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia wniosek Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendanta szkoły policyjnej wraz z opinią w tej sprawie.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 – 5, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

Rozdział 4
Ocena stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji

§ 17. Ocena stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji dokonywana jest odrębnie dla komórek organizacyjnych KGP oraz dla komend wojewódzkich Policji.

§ 18. 1. Tworzy się grupy komend wojewódzkich Policji na potrzeby prezentacji stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
2. Zespół przygotowuje propozycję grupowania komend wojewódzkich Policji na potrzeby prezentacji stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
3. Zespół przedstawia do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji propozycję,
o której mowa w ust. 2.

§ 19. 1. Zespół w terminie do dnia 10 marca każdego roku:
1) dokonuje oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji przez komendy wojewódzkie Policji za rok poprzedni – na podstawie informacji
o wykonaniu przez te jednostki mierników;
2) dokonuje oceny realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji przez komórki organizacyjne KGP za rok poprzedni – na podstawie informacji o wykonaniu przez nie mierników;
3) opracowuje informacje na temat wykonania lub niewykonania mierników
w poprzednim roku – uwzględniając wyniki audytów strategicznych.
2. Ocenę oraz informacje, o których mowa w ust. 1, Zespół przedstawia niezwłocznie do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

§ 20. 1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadza, we wszystkich lub
w wybranych komórkach organizacyjnych KGP i komendach wojewódzkich Policji, audyty strategiczne stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych lub Strategiach Wojewódzkich Policji, tworzonych w celu wykonania Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytów, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. 1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w uzgodnieniu
z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, opracuje szczegółowe założenia organizacyjne systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji, uwzględniając
w szczególności:
1) wykaz zestawień sprawozdawczych, o których mowa w załączniku nr 4 do zarządzenia
i termin ich wprowadzania do systemu;
2) podmioty wprowadzające oraz podmioty uprawnione do dostępu do konkretnych informacji zawartych w systemie.
2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na podstawie założeń,
o których mowa w ust. 1, zapewni wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego pełną funkcjonalność do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.

§ 22. Do czasu osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Policji zestawienia sprawozdawcze, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3, gromadzone są w formie papierowej lub elektronicznej przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji.

§ 23. Przepisy § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 – 3, § 20, § 21 ust. 1 i § 22 zarządzenia, o którym mowa w § 24 stosuje się do czasu wykonania obowiązków, wynikających z tych przepisów.

§ 24. 1. Traci moc zarządzenie nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 12 i Nr 16, poz. 86), zmienione zarządzeniem nr 92 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych.

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.
 

 

 

Komendant Główny Policji

 

gen. insp. Andrzej MATEJUK

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190. 

  

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kaczmarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kaczmarczyk
do góry