Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Najczęściej zadawane pytania

Dobór do służby w Policji

Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji

 

 

1. Chcę wstąpić w szeregi Policji! Co, gdzie i jak mam zrobić?

2. Czy mając przyznaną wojskową kategorię zdrowia D mam szansę zostać policjantem?

3. Wojskowa komisja lekarska przyznała mi kategorię zdrowia E. Czy pozwala ona na przystąpienie do procesu rekrutacyjnego do Policji?


4. Czy posiadając wykształcenie zawodowe mam szansę na przyjęcie do Policji? 

5. Posiadam wykształcenie średnie bez matury. Czy matura jest niezbędna w celu przystąpienia do doboru?
 

6. Posiadam podwójne obywatelstwo, czy będzie to przeszkodą podczas procesu rekrutacyjnego do Policji?
 

7. Czy przepisy określają górny limit wieku osoby starającej się o przyjęcie do służby w Policji?

8. Czy przepisy rekrutacyjne określają minimalny wzrost kandydata?
 

9. Posiadam wadę wzroku. Czy uniemożliwia mi ona podjęcie służby w Policji?
 

10. Chciałbym zostać policjantem, ale w mojej rodzinie są osoby, które weszły w konflikt z prawem. Czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na przyjęcie mnie do Policji?

11. Czy można studiować zaocznie i ubiegać się o przyjęcie do Policji?

12. Na czym polega test MultiSelect?
 

13. Nie udało mi się zaliczyć testu MultiSelect. Czy to prawda, że w tej sytuacji muszę odczekać rok przed ponownym przystąpieniem do rekrutacji?

14. Jak wygląda ścieżka kariery w Policji?

15. Mam wyższe wykształcenie i w związku z tym chciałbym rozpocząć karierę w Policji od korpusu oficerów – proszę o bliższe informacje w tej kwestii.

16. Do której szkoły Policji zostanę skierowany po zakończeniu procedury doboru? Jak wygląda szkolenie?

 

 

 

 1. Chcę wstąpić w szeregi Policji! Co, gdzie i jak mam zrobić? 

 

 

Uprzejmie informujemy, że niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji odnaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji w dziale Rekrutacja do służby w Policji, na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://praca.policja.pl/ oraz na stronach komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szczegółowych informacji w zakresie trybu i formy rekrutacji do służby w Policji mogą udzielić pracownicy komórek ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji - kliknij tutaj, aby uzyskać informację na temat numerów telefony wskazanych komórek.
 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do doboru do służby w Policji zachęcamy również do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi procedury rekrutacyjnej:

 

 

 

 

2. Czy mając przyznaną wojskową kategorię zdrowia D mam szansę zostać policjantem? 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z póżn. zm. ), przyjęcie mężczyzny do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D), będąca jednocześnie żołnierzem rezerwy spełnia te warunki.   

Natomiast kwestię określenia zdolności psychofizycznej do służby w Policji reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych(Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z późn. zm.).

W tym miejscu należy podkreślić, że o zdolności do służby w Policji orzekają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do postanowień art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.   

W załączniku Nr 2 do powyższego rozporządzenia odnaleźć można wykaz chorób i ułomności, które brane są pod uwagę przez komisje przy ocenianiu stanu zdrowia kandydata.  

 

 

3. Wojskowa komisja lekarska przyznała mi kategorię zdrowia E. Czy pozwala ona na przystąpienie do procesu rekrutacyjnego do Policji? 
 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby (…), które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. 

W związku z powyższym kandydat posiadający przyznaną kategorią zdrowia E, bez zmiany tej kategorii, czyli uzyskania statusu, „przeniesiony do rezerwy”, nie może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

 

 

 

 

 

4. Czy posiadając wykształcenie zawodowe mam szansę na przyjęcie do Policji? 
 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) kandydat musia posiadać co najmniej wykształcenie średni.

 

 

5. Posiadam wykształcenie średnie bez matury. Czy matura jest niezbędna w celu przystąpienia do doboru?

 

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące wykształcenia należy zacytować treść art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), który stanowi, iż „Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować”. 

Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań, co do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji osób posiadających wykształcenie średnie bez matury. 

Warto wskazać na art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), wedle którego wykształcenie średnie posiada osoba, która: 

1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zasadniczej lub innej szkoły równorzędnej, lub

2) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e i f oraz z wyjątkiem trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

 

 

6. Posiadam podwójne obywatelstwo, czy będzie to przeszkodą podczas procesu rekrutacyjnego do Policji? 

 

Służbę w Policji zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Podwójne obywatelstwo w związku z powyższym przepisem nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.

 

 

 

7. Czy przepisy określają górny limit wieku osoby starającej się o przyjęcie do służby w Policji? 

 

 

Proces rekrutacji nie nakłada na kandydatów do służby w Policji limitu wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277z późn. zm.), służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Komisje lekarskie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. nr 79, poz. 349 z późn. zm.) wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby.  

 

  

8. Czy przepisy rekrutacyjne określają minimalny wzrost kandydata?

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.
Komisje lekarskie działają na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych(Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z póżn. zm.).
Załącznik nr 2 przedmiotowego rozporządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby. Zgodnie z ww. załącznikiem komisje lekarskie przyjmują wartości wzrostu dla kobiet – od 160 cm, natomiast dla mężczyzn powyżej 165 cm.   

 

 

9. Posiadam wadę wzroku. Czy uniemożliwia mi ona podjęcie służby w Policji? 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.
Komisje lekarskie działają na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych(Dz. U. Z 1991 r. nr 79, poz. 349 z późn. zm.).
Załącznik nr 2 przedmiotowego zarządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby.
Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia komisje lekarskie orzekają w dwóch instancjach, natomiast nadzór nad działalnością tych komisji sprawuje Centralna Komisja Lekarska MSW, ul. Wołowska 137, Warszawa, tel. (0 – 22) 508 – 18 – 65. 
W związku z powyższym tylko lekarz o odpowiedniej specjalności może udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.  

 

 

10. Chciałbym zostać policjantem, ale w mojej rodzinie są osoby, które weszły w konflikt z prawem. Czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na przyjęcie mnie do Policji? 

 

Rekrutacja do służby w Policji podlega regulacji prawnej, w głównej mierze chodzi tu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). W myśl art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy: służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.   

Zasady postępowania kwalifikacyjnego do Policji określa rozporzdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się do pracy w Policji (Dz. U. z 2012r . Nr 0, poz.432) 

Nadmienić również należy, że jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji jest postępowanie sprawdzające. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmie zachowania tajemnicy

Oceny w powyższym zakresie dokonują osoby przeprowadzające postępowanie sprawdzające. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Zgodnie z art 44 ust 1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia kandydyat może ponownie przestąpić do postpowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.    

 

11. Czy można studiować zaocznie i ubiegać się o przyjęcie do Policji? 

 

 

 

W trakcie procedury doboru do służby w Policji kandydat do służby może studiować także zaocznie. Natomiast z chwilą przyjęcia do służby w Policji każdy policjant kierowany jest do szkoły policyjnej na szkolenie zawodowe podstawowe, które realizowane jest w systemie skoszarowanym. Oznacza to, iż każdorazowe opuszczenie jednostki szkoleniowej Policji, w tym także na kontynuowanie nauki, uzależnione jest od uzyskania zgody przełożone właściwego, który może ale nie musi wydać taką zgodę.

Dodatkowo informujemy, że pracownicy komórki doboru odpowiedniej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji udzielą bardziej szczegółowych informacji.  

 

 

12. Na czym polega test MultiSelect?

 

Test MultiSelect jest narzędziem psychologicznym określającym intelektualne i osobowościowe predyspozycje kandydatów do służby w Policji. Jako instrument diagnozy psychologicznej nie jest nigdzie publikowany. Badania testem MultiSelect przeprowadzane są przez psychologów policyjnych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w terminie wyznaczonym przez komórki ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Całość procedury składa się z dwóch etapów: testu komputerowego i rozmowy z psychologiem. Uzyskany w ten sposób wynik porównywany jest do profilu wymagań na stanowisko podstawowe w Policji. Wymagania te zostały opracowane przez grupę ekspertów - policjantów z dużym doświadczeniem zawodowym i wybranych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji.

Na tym etapie postępowania kandydat może otrzymać następującą liczbę punktów:

 • 0 punktów - w przypadku opinii negatywnej,

 • od 1 do 60 punktów - w przypadku opinii pozytywnej.

Test MultiSelect bada cztery obszary dyspozycji:

 1. Predyspozycje intelektualne, w tym m.in.: zdolność  rozwiązywania problemów, pamięć i spostrzeganie.
 2. Zachowania społeczne, w tym m.in.: motywację do pracy z ludźmi, konstruktywne działania wobec konfliktów.
 3. Stabilność, w tym m.in.: zdolność samokrytycyzmu, odporność na trudne sytuacje zawodowe.
 4. Postawę w pracy, w tym m.in.: zdolność podporządkowania się, dokładność i staranność wykonywania zadań.

Pozytywny wynik testu psychologicznego, tj. spełnienie określonych wymagań w aspekcie intelektualnym i osobowościowym, umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia. 

Zachęcamy do zapoznania się z §  29 i 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r . Nr 0, poz.432) 

 

 

 

13. Nie udało mi się zaliczyć testu MultiSelect. Czy to prawda, że w tej sytuacji muszę odczekać rok przed ponownym przystąpieniem do rekrutacji? 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 44 ust.1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r . Nr 0, poz.432)  w przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu psychologicznego, może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.   

 

 

14. Jak wygląda ścieżka kariery w Policji?

 

Każda z osób przyjętych do służby w Policji w trybie programu „Rekrut”, kierowana jest na szkolenie zawodowe podstawowe do szkoły policyjnej, które trwa około 5,5 miesiąca. Następnie po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów każda osoba, w ramach adaptacji zawodowej, delegowana jest do pełnienia służby w oddziale albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji na okres 49 dni. W ramach adaptacji zawodowej należy odbyć 37 służb, co przekłada się na 296 godzin. Po zakończeniu delegowania osoba kierowana jest do jednostki Policji, do której została przyjęta i pełni tam służbę w komórce do której skierują ją przełożony.   

Należy zaznaczyć, że każda ścieżka kariery, również w Policji, jest inna i zależy od wielu czynników (np. posiadanych predyspozycji, umiejętności, wykształcenie, ewentualnych wakatów).  

Zgodnie z art. 29 ustawy o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie okresu służby przygotowawczej policjant zostaje mianowany na stałe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, może skrócić okres służby przygotowawczej policjanta albo zwolnić go od odbywania tej służby.

  

Polecamy także zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

·rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. 2007 Nr 145 poz. 1017),

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 ze zm.).

 

 

15. Mam wyższe wykształcenie i w związku z tym chciałbym rozpocząć karierę w Policji od korpusu oficerów – proszę o bliższe informacje w tej kwestii. 

 

 

 

W świetle obowiązujących przepisów nie istnieje w Policji możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej od korpusu oficerów. Przepisy określają, że na szkolenie oficerskie może zostać skierowany policjant będący już w służbie stałej, a więc co do zasady nie wcześniej, niż po trzech latach od przyjęcia do służby, ponieważ tyle trwa okres służby przygotowawczej.  Należy jednak zauważyć, że posiadanie wykształcenia wyższego jest jak najbardziej korzystne w procesie rekrutacyjnym, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz.432) ,         ,, gwarantuje ono najwyższą ilość dodatkowych punktów i tak:

•Za wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt,

•Za wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o innym kierunku niż ww. wymienione - 6 pkt,

•Za wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt,

 

 

16. Do której szkoły Policji zostanę skierowany po zakończeniu procedury doboru? Jak wygląda szkolenie? 

 

 

 

Przyjęci do służby kandydaci kierowani są do poszczególnych szkół Policji na szkolenie zawodowe podstawowe w zależności od wolnych miejsc. Możliwe jest więc, że osoba przyjęta do służby w regionie warszawskim trafi na szkolenie np. do Szkoły Policji w Słupsku.  Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w programie "Rekrut" kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji. Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji, w tym wykazali się wiedzą między innymi z zakresu: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają "Poświadczenie Bezpieczeństwa", upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne". Szkolenie odbywa się w systemie stacjonarnym w jednej z pięciu jednostek szkoleniowych Policji i trwa 124 dni. Program szkolenia kończy się egzaminem końcowym. Absolwent szkolenia, po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, otrzymuje świadectwo z wpisanym ogólnym wynikiem nauki oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Po ukończeniu szkolenia absolwent jest uprawniony do posługiwania się pałką służbową (zwykłą, szturmową, wielofunkcyjną i teleskopową), do obsługi urządzeń łączności radiowej bezprzewodowej w Policji oraz używania broni maszynowej "PM" i broni gładkolufowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Policjant po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy zawodowej może kontynuować karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych. W ramach doskonalenia zawodowego nabywa, aktualizuje, rozszerza oraz pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskuje dodatkowe uprawnienia, w tym uprawnia instruktorskie. Doskonalenie policjantów organizowane jest jako: 

1. doskonalenie centralne, realizowane przez szkoły policyjne i WSPol w formie kursów specjalistycznych i innych przedsięwzięć;

2. doskonalenie lokalne, realizowane przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek w formie innych przedsięwzięć. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne;

3. doskonalenie zewnętrzne, realizowane przez podmioty pozapolicyjne. 
 

Ponadto wszyscy policjanci, niezależnie od stanowiska i stażu służby, w zakresie odpowiednim do zajmowanego stanowiska uczestniczą w seminariach, konferencjach, warsztatach oraz samokształceniu. 

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w programie "Rekrut" dostępny jest na stronie Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/13-64328.pdf  

 

17. Interesuje mnie kwestia uposażenia w Policji. Czy mogę prosić o informacje dotyczące zarobków policjantów? 

 

 

Osoba, która przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacyjną do służby w Policji zostaje skierowana na szkolenie zawodowe podstawowe w systemie stacjonarnym i już wtedy jako kursant otrzymuje uposażenie. Informacje na temat uposażenia policjantów znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: kliknij tutaj.

 

Szczegółowe warunki uposażania funkcjonariuszy Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania  i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.)

 

 

 

18. Jakie warunki należy spełnić, aby służyć w Centralnym Biurze Śledczym? 

 

 

O pracę w Centralnym Biurze Śledczym mają prawo starać się wyłącznie funkcjonariusze Policji, którzy ukończyli co najmniej kurs podstawowy. Podstawą prawną naboru do Centralnego Biura Śledczego jest art. 35a ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277   późn. zm.) i zgodnie z nim:
 

1. Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub badania psychofizjologicznego.

 

2. Test lub badania są przeprowadzane przez uprawnioną komórkę organizacyjną Policji.

 

3. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Komendzie Głównej Policji test i badania zarządza Komendant Główny Policji.

 

4. W stosunku do policjantów pełniących służbę na obszarze terytorialnego działania komendanta wojewódzkiego, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4, test i badania zarządza komendant wojewódzki Policji.

 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania badań psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1, wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych, dla których test lub badania mogą być przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę badań na każde z tych stanowisk."
 

Dodatkowym przepisem prawnym regulującym rekrutację kandydatów do pracy w Centralnym Biurze Śledczym KGP jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423) 

Dyrektor CBŚ KGP określił w drodze decyzji sposób powoływania i tryb pracy zespołów do oceny predyspozycji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Śledczym KGP. Komisyjne postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących elementów:

· rozmowy wstępnej, której celem jest zebranie informacji o kwalifikacjach, osiągnięciach zawodowych, motywacji kandydata do podjęcia służby w CBŚ KGP oraz dokonanie wstępnej oceny przydatności do realizacji zadań,

 

· przedłożenie przez kandydata dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia,

 

· analiza dokumentów i potwierdzenie danych dotyczących kandydata oraz ewentualne sprawdzenia,
 

· sformułowanie przez zespół opinii i przedłożenie jej Dyrektorowi CBŚ KGP

 

 

Kandydat do pracy w CBŚ powinien cechować się:

· bogatym doświadczeniem zawodowym, nienaganną opinią w poprzednim miejscu służby, dużą odpornością psychiczną na sytuacje stresowe,

 

· odpornością na pokusy, dyspozycyjnością i operatywnością,

 

· umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków,

· umiejętnością pracy w zespole.

 

Głównie poszukiwani są policjanci z doświadczeniem w prowadzeniu spraw wielowątkowych o skomplikowanym charakterze. Preferowane są osoby ze znajomością języków obcych oraz wiedzą i umiejętnościami o charakterze szczególnym takie jak bankowość, obrót papierami wartościowymi, giełda, obrót gospodarczy, finanse, cło, akcyza, itp.

 

Pracę w CBŚ podjąć można również w charakterze pracownika cywilnego. Ogłoszenia dotyczące naboru pracowników cywilnych do Służby Cywilnej odnaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji pod adresem  http://bip.kgp.policja.gov.pl. Możliwość zatrudnienia w Policji uwarunkowana jest spełnieniem określonych  kryteriów każdorazowo określanych dla danego stanowiska.  

 

 

19. Bardzo chciałbym służyć w oddziale antyterrorystycznym. Co mam zrobić? 
 

 

Aby pełnić służbę w jednostkach antyterrorystycznych  Policji, w pierwszej kolejności należy wstąpić do Policji przechodząc testy na ogólnych zasadach, a skierowanie do służby w konkretnym pionie lub komórce następuje późniejszym czasie,  w jednostce macierzystej.

Dobór do jednostek antyterrorystycznych jest wewnętrzną decyzją każdej jednostki organizacyjnej Policji. Samodzielne Pododdziały  Antyterrorystyczne Policji są oddziałami elitarnymi, w których służbę pełnią policjanci posiadający minimum 3-letni staż służby w Policji, wykazujący się ponadprzeciętnymi cechami psychofizycznymi.

 

Ponadto, w myśl paragrafu 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Z 1991 r. nr 79, poz. 349 z późn. zm.), w stosunku do kandydatów do pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz policjantów pełniących służbę w tych pododdziałach obok określenia zdolności do służby w Policji według kategorii wymienionych w ust. 1 orzeczenie powinno zawierać jedno z następujących określeń:

 

             1) zdolny do służby w pododdziałach antyterrorystycznych Policji,

 

             2) czasowo niezdolny do służby w pododdziałach antyterrorystycznych Policji,

 

             3) niezdolny do służby w pododdziałach antyterrorystycznych Policji.
 

Dodatkowo warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz.U. Nr 62, poz. 423).

 

 

20. Nie zaliczyłem testu sprawnościowego, czy to oznacza zakończenie rekrutacji?

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r . Nr 0, poz.432)  osoba, która uzyskała negatywny wynik z testu sprawności, może ponownie przystąpić do tego etapu, jeżeli w terminie do 30 dni od dnia, w którym uzyskała ten wynik złoży oświadczenie w komórce ds. doboru, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
 

 

 

21. Czy można podjąć pracę w Policji nie będąc funkcjonariuszem?  
 

Pracę w Policji można podjąć w charakterze pracownika cywilnego. Dobór do służby cywilnej w Policji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505). 

 

Możliwość zatrudnienia w Policji uwarunkowana jest spełnieniem określonych kryteriów każdorazowo przygotowywanych dla danego stanowiska. Zgodnie z przyjętym postępowaniem, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Policji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej KGP, w zakładce - Wolne stanowiska w służbie cywilnej

 

Po dokładnym zapoznaniu się z propozycjami zawartymi na w/w stronie należy wszystkie dokumenty określone w ogłoszeniu przesłać na adres:
 

Komenda Główna Policji

Biuro Kadr i Szkolenia  

Wydział Spraw Osobowych 

ul. Puławska 148/150 

02-514 UP Warszawa 12 
 

lub można je również składać w Biurze Przepustek KGP, ul. Puławska 148/150 ( godz. 815 – 1615) z dopiskiem w liście motywacyjnym, który zawarty jest w ogłoszeniu. Należy pamiętać, że oferty niekompletne, niespełniające wymogów koniecznych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Ogłoszenia o pracy w innych jednostkach zamieszczane są również w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych komend wojewódzkich Policji.

 

 

22. Zależy mi na odbyciu praktyk studenckich w Komendzie Głównej Policji. Czy istnieje taka możliwość?

 

W celu odbycia praktyk studenckich w Komendzie Głównej Policji, należy najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w punkcie recepcyjnym KGP lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa) formularz zgłoszeniowy wraz z następującą dokumentacją:

 • zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,

 • kserokopią dowodu osobistego,

 • imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych
  i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni,

 • kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

   

Dyrektorzy poszczególnych biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) KGP mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KGP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KGP wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałby odbyć praktykę.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP wskazanego przez studenta podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, może również odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta. Ponadto Komenda Główna Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę podpisywana jest umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendą Główną Policji, zwaną „Organizatorem”, reprezentowaną przez dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP przyjmującego studenta. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem programu praktyki pomiędzy Organizatorem a Uczelnią.

 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i PPoż., organizowanego przez Biuro Kontroli KGP.

Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych, w godzinach 8.15 – 16.15.

 

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp. – w zależności od preferencji Uczelni.

 

Jednym z warunków przystąpienia do procesu rekrutacji jest wymóg, aby mężczyzna, który chce wstąpić do służby w Policji posiadał uregulowany stosunek  do służby wojskowej, tj. uzyskał w książeczce wojskowej wpis, że odbył zasadniczą służbę wojskową lub został przeniesiony do rezerwy.

W związku z powyższym polecam zapoznanie się z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 11 lutego 2009 r. Nr 22, poz. 120) i kierowanie wszelkich pytań związanych z uregulowaniem  stosunku do służby wojskowej do Wojskowej Komendy Uzupełnień bądź też do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), którzy odpowiadają za nadanie „kwalifikacji wojskowej”. 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.09.2008
Data modyfikacji : 11.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Matysiak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Chmiel Wydział Analiz Gabinetu KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry