Informacja - DODO - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KGP

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji zapewnia

inspektor ochrony danych osobowych KGP:

- Urszula Chełstowska-Ogrodowicz,
- adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
- e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji.


W KGP dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2019
Data modyfikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Bezpieczństwa Informacji KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Matysiak

Nawigacja

do góry