Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

§ 2.  Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:

  1)  powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów;

  2)  powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie:

  a)  umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosownie do zakresu działania tych systemów,

  b)  zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.  1. Podmiot publiczny opracowuje, modyfikuje w zależności od potrzeb oraz wdraża politykę bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych.

 2. Przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny powinien uwzględniać postanowienia Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji.

§ 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik 1. Protokoły komunikacyjne i szyfrujące umożliwiające wymianę danych
z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Nazwa skrócona protokołu oraz jego wersja 

Oryginalna pełna nazwa protokołu 

Opis protokołu 

Organizacja określająca normę lub standard 

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego 

1. 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów: 

1.1 

IP wersja 4 

Internet Protocol 

Protokół komunikacyjny dla Internetu 

IETF 

RFC 0791 

1.2 

TCP 

Transmission Control Protocol 

Strumieniowy protokół komunikacyjny 

IETF 

RFC 0793 

1.3 

UDP 

User Datagram Protocol 

Datagramowy protokół użytkownika 

IETF 

RFC 0768 

1.4 

ICMP 

Internet Control Message Protocol 

Protokół komunikatów kontrolnych Internetu 

IETF 

RFC 0792 

1.5 

HTTP wersja 1.1 

Hypertext Transfer Protocol 

Protokół komunikacyjny sieci WWW 

IETF 

RFC 2616 

2. 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów: 

2.1 

SMTP/MIME 

Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions 

Protokoły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej 

IETF 

RFC 2045

RFC 2046

RFC 2047

RFC 2048

RFC 2049

RFC 2231

RFC 2646

RFC 2821

RFC 2822

RFC 3023 

2.2 

POP3 

Post Office Protocol 

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej 

IETF 

RFC 1939

RFC 1957

RFC 2449 

2.3 

IMAP 

Internet Message Access Protocol 

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej 

IETF 

RFC 2342

RFC 2971

RFC 3501

RFC 3502

RFC 3503 

3. 

Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów: 

3.1 

SSL wersja 3/TLS 

Secure Sockets Layer / Transport Layer Security 

Protokół szyfrujący dla sieci WWW 

IETF 

RFC 2246 

3.2 

S/MIME wersja 3 

Secure Multi-Purpose Internet Maił Extensions 

Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej 

IETF 

RFC 2631

RFC 2632

RFC 2633

RFC 3369 

4. 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów: 

4.1 

DNS 

Domain Name System 

Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP 

IETF 

RFC 1035 

4.2 

FTP 

File Transfer Protocol 

Protokół przesyłania plików 

IETF 

RFC 959 

4.3 

SOAP wersja 1.2 

Simple Object Access Protocol 

Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów 

W3C 

 

4.4 

WSDL wersja 1.1 

Web Services Description Language 

Język opisu usług sieciowych 

W3C 

 

 

 

Załącznik 2. Formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych
za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Nazw skrócona standardu oraz jego wersja 

Oryginalna pełna nazwa standardu 

Opis standardu 

Organizacja określająca normę lub standard 

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego 

A. 

Do przetworzenia informacji na dane w układzie bitowym stosuje się następujące formaty danych: 

1. 

Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się następujące formaty danych: 

1.1 

Unicode UTF-8 wersja 3.0 

Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), UCS transformation format UTF-8 

Standard kodowania znaków umożliwiający w zamierzeniu zapisanie wszystkich pism używanych na świecie 

ISO 

ISO 10646-1:2000 

1.2 

XMLsig 

XML-Signature Syntax and Processing 

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML 

W3C 

 

1.3 

XMLenc 

XML Encryption Syntax and Processing 

Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML 

W3C 

 

2. 

Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: 

2.1 

.txt 

 

Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu. txt 

 

 

2.2 

.rtf wersja 1.6 

Rich Text Format Specification 

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu. rtf 

Microsoft Corp. 

 

2.3 

.pdf wersja 1.4 

Portable Document Format 

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu. pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu 

Adobe Systems Inc. 

 

2.4 

.doc 

 

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu. doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu 

Microsoft Corp. 

 

2.5 

Open Document wersja 1.0 

Open Document Format for Office Application 

Otwarty format dokumentów aplikacji biurowych 

OASIS 

 

3. 

Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: 

3.1 

.jpg (.jpeg) 

Digital compression and coding of continuous-tone still images 

Pliki typu. jpg (Joint Photographic Experts Group) 

ISO 

ISO 10918 

3.2 

.gif

wersja 98a 

Graphics Interchange Format 

Pliki typu. gif 

CompuServe Inc. 

 

3.3 

.tif (.tiff) 

Tagged Image File Format 

Pliki typu. tif 

Adobe Systems Inc. 

 

3.4 

.png 

Portable Network Graphics 

Plik typu. png 

ISO 

ISO/IEC 15948:2003 

3.5 

.svg 

Scalable Vector Graphics 

Grafika wektorowa 

W3C 

 

4. 

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: 

4.1 

.zip 

ZIP file format 

Format kompresji plików 

PKWARE Inc. 

 

4.2 

.tar 

Tape Archiver 

Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z. gz) 

FSF 

 

4.3 

.gz (.gzip) 

GZIP file format 

Format kompresji plików 

IETF 

RFC 1952 

4.4 

.rar 

RAR file format 

Format kompresji plików 

RarSoft 

 

5. 

Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: 

5.1 

HTML wersja 4.01 

Hypertext Markup Language 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW 

W3C 

 

5.2 

XHTML wersja 1.0 

Extensible Hypertext Markup Language 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW 

W3C 

 

5.3 

HTML wersja 3.2 

Hypertext Markup Language 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) 

W3C 

 

5.4 

CSS 

Cascading Style Sheets 

Kaskadowy Arkusz Stylu 

W3C 

 

5.5 

WAP 

Wireless Application Protocol 

Standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe 

OMA 

 

B. 

Do określenia układu informacji w dokumencie elektronicznym stosuje się następujące formaty danych: 

1. 

Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych: 

1.1 

XML 

Extensible Markup Language 

Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej 

W3C 

 

1.2 

XSD (schemat XML) 

 

Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML 

W3C 

 

1.3 

GML 

Geography Markup Language 

Język Znaczników Geograficznych 

OGC 

 

2. 

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: 

2.1 

XSL 

Extensible Stylesheet Language 

Język formatowania danych XML 

W3C 

 

2.2 

XSLT 

Extensible Stylesheet Language Transformation 

Język formatowania danych XML 

W3C 

 

 Objaśnienia skrótów nazw organizacji z koi. 5:

 FSF  

 -  

 Free Software Foundation  

 IETF  

 -  

 Internet Engineering Task Force  

 ISO  

 -  

 International Standardization Organization  

 OASIS  

 -  

 Organization for the Advancement of Structured Information Standards  

 OGC  

 -  

 Open Geospatial Consortium Inc.  

 OMA  

 -  

 Open Mobile Alliance  

 W3C  

 -  

 World Wide Web Consortium  

 


 

do góry