Postępowanie kwalifikacyjne - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat do służby w Policji:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego:

 • Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji. 
 • Złożenie wymaganych dokumentów. Wzory dokumentów.
 • Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji.
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach.
 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.
 • Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 • Rozmowa wstępna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji.
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)

  

UWAGA! ZAPAMIĘTAJ!

 1. Osoba ubiegająca się  o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.
 1. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
 1. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 2. dowód osobisty,
 3. strój i obuwie sportowe.
 1. "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają komendy wojewódzkie Policji (Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
 2. Wypełnioną "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" kandydat składa w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

Metryczka

Data publikacji 06.02.2007
Data modyfikacji 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Furgała
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry