Priorytety KGP i ich ewaluacja

 

ZARZĄDZENIE NR 116
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
 
z dnia 28 stycznia 2009 r. 
 
w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji
 
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.  z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie:
1)      planowania strategicznego;
2)      sprawozdawczości;
3)      oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zwanych dalej „Priorytetami”.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przewidzianych w odrębnych przepisach obowiązków Policji w zakresie planowania i sprawozdawczości.
 
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)      komendancie wojewódzkim Policji - należy przez to rozumieć także Komendanta Stołecznego Policji;
2)      komendzie wojewódzkiej Policji - należy przez to rozumieć także Komendę Stołeczną Policji;
3)      komórce organizacyjnej KGP - należy przez to rozumieć biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji;
4)      kierowniku komórki organizacyjnej KGP - należy przez to rozumieć dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.
 
§ 3. 1. Powołuje się Zespół do spraw planowania i oceny efektywności pracy Policji, działający przy Komendancie Głównym Policji, zwany dalej „Zespołem”.
        2. W skład Zespołu wchodzą:
1)      przewodniczący Zespołu - Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji;
2)      sekretarz Zespołu - Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
3)      członkowie Zespołu:
a)      Zastępcy Komendanta Głównego Policji,
b)      Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji,
c)      Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji,
d)     Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
e)      Dyrektor Biura Logistyki Policji,
f)       Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
g)      Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
h)      Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,
i)        Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
j)        Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,
k)      Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
l)        Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
m)    Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji,
n)      Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
3. Organizację i tryb pracy Zespołu określa Przewodniczący Zespołu w regulaminie organizacyjnym.
 
Rozdział 2
Planowanie strategiczne w Policji
 
§ 4. Planowanie strategiczne w Policji obejmuje:
1)      ustalanie Priorytetów i ich zmian;
2)      ustalanie mierników służących do oceny stopnia realizacji Priorytetów, zwanych dalej „miernikami”, oraz ich wartości i zmian;
3)      sporządzanie strategii wojewódzkich Policji;
4)      sporządzanie Strategii Szkolnictwa Policyjnego;
5)      sporządzanie planów pracy komórek organizacyjnych KGP, zwanych dalej „Planami pracy”.
 
§ 5. 1. Priorytety określają główne kierunki pracy Policji. Priorytety powinny uwzględniać w szczególności założenia rządowych i resortowych programów bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
2. Priorytety opracowywane są na okres 3 lat.
3.Propozycja Priorytetów opracowywana jest przez Gabinet Komendanta Głównego Policji na podstawie przygotowanej diagnozy otoczenia Policji oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji.
4.Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do Zespołu propozycję Priorytetów wraz z wnioskami z diagnozy, o której mowa w ust. 3.
5. Zespół, po zaopiniowaniu propozycji Priorytetów, przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia listę rekomendowanych Priorytetów wraz z opinią.
6. Zatwierdzone Priorytety Zespół niezwłocznie przekazuje komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi - rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantom szkół policyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych KGP.
7. Do zmian Priorytetów stosuje się przepisy ust. 3-6.
 
§ 6. 1. Zespół, na podstawie propozycji zgłoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne KGP w zakresie ich właściwości merytorycznej, opracowuje:
1)      mierniki – dla komend wojewódzkich Policji;
2)      indywidualne wartości mierników - odrębne dla każdej komendy wojewódzkiej Policji.
2. Zespół przedstawia Komendantowi Głównemu Policji mierniki oraz ich wartości do zatwierdzenia.
3. Mierniki oraz ich wartości ustalane są na okres jednego roku.
4. Zespół monitoruje wykonanie wartości mierników przez komendy wojewódzkie Policji.
5. Zespół może opracować zmianę mierników oraz ich wartości, uwzględniając uwarunkowania regionalne, wnioski wynikające z analizy sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich oraz wyniki audytów Strategii Wojewódzkich.
6. Na polecenie Komendanta Głównego Policji Zespół opracowuje dla danej komendy wojewódzkiej Policji dodatkowy miernik oraz jego wartość, propozycję rezygnacji
z zatwierdzonego wcześniej miernika lub też zmiany wartości tego miernika.
7. Zespół o zmianach określonych w ust.6 niezwłocznie informuje właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
8. Do zmian mierników oraz opracowywania dodatkowego miernika stosuje się ust. 2.
 
§ 7. 1. Na podstawie zatwierdzonych Priorytetów:
1) komendant wojewódzki Policji - uwzględniając mierniki oraz ich wartości, uwarunkowania regionalne oraz założenia regionalnych programów bezpieczeństwa i porządku publicznego - opracowuje strategię wojewódzką Policji, zwaną dalej "Strategią Wojewódzką";
2) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji opracowuje Strategię Szkolnictwa Policyjnego dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych;
3) kierownik komórki organizacyjnej KGP opracowuje Plan pracy kierowanej komórki organizacyjnej.
2. Strategia Wojewódzka oraz Strategia Szkolnictwa Policyjnego opracowywane są na okres 3 lat, a Plan pracy na okres jednego roku.
 
§ 8. 1. Komendant wojewódzki Policji przesyła do Zespołu Strategię Wojewódzką w terminie do dnia 31 stycznia roku rozpoczynającego okres, dla którego została opracowana.
2. Zespół, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Strategii Wojewódzkiej, przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia tę strategię wraz z opinią
w zakresie zgodności jej założeń z Priorytetami.
3. Negatywną opinię co do zgodności Strategii Wojewódzkiej z Priorytetami Zespół niezwłocznie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji wraz z zaleceniami jej skorygowania.
4. Komendant wojewódzki Policji przekazuje skorygowaną Strategię Wojewódzką Zespołowi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 3.  
5. Skorygowaną Strategię Wojewódzką Zespół niezwłocznie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.
 
§ 9. 1. Komendant wojewódzki Policji, na polecenie Komendanta Głównego Policji, dokonuje zmian Strategii Wojewódzkiej i przesyła zmienioną strategię do Zespołu.
2. Komendant wojewódzki Policji może wystąpić za pośrednictwem Zespołu do Komendanta Głównego Policji z umotywowanym wnioskiem o zmianę Strategii Wojewódzkiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Zmian, o których mowa w ust.1 i 2, dokonuje komendant wojewódzki Policji w formie aneksu do obowiązującej strategii.
4. Do zatwierdzenia zmian Strategii Wojewódzkiej stosuje się § 8 ust.2-5.
 
§ 10.1. Komendant wojewódzki Policji określa w załączniku do Strategii Wojewódzkiej system planowania strategicznego i sprawozdawczości  dla jednostek zlokalizowanych na obszarze jego właściwości terytorialnej oraz komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji.
2. System planowania i sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 1, obejmuje rodzaje dokumentów planistycznych i sprawozdawczych, tryb ich sporządzania oraz zakres, sposób
i częstotliwość uzyskiwania zestawień sprawozdawczych.
 
§ 11. Do Strategii Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 8 oraz § 9.
 
§ 12. 1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP przesyła do Zespołu Plan pracy do dnia 31 stycznia roku rozpoczynającego okres, dla którego został opracowany.
2. Dyrektor Biura Kontroli KGP przesyła Plan pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do dnia 14 lutego roku rozpoczynającego okres, dla którego został opracowany.
3. W zakresie zatwierdzania Planu pracy stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2-5.
4. W zakresie zmiany Planu pracy stosuje się odpowiednio § 9.
5. Częścią Planu pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji jest harmonogram audytów Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy, o których mowa w § 21 ust.1 pkt 2.
 
     Rozdział 3
Sprawozdawczość w Policji
 
§ 13. 1. Sprawozdawczość w Policji obejmuje:
1) sprawozdania z realizacji Strategii Wojewódzkiej, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy;
2) zestawienia sprawozdawcze;
3) informacje sprawozdawcze.
2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust.1 pkt 2, prowadzona jest w formie elektronicznej.
 
§ 14.1 Komendant wojewódzki Policji sporządza sprawozdanie z realizacji Strategii Wojewódzkiej za rok poprzedni oraz przesyła je do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji  do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Częścią sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest lista zatwierdzonych wniosków komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji o sporządzenie informacji sprawozdawczych oraz wykaz tych informacji sporządzonych na żądanie uprawnionych organów administracji państwowej. Jeżeli proponuje się zmianę wartości miernika, wprowadzenie dodatkowego miernika lub rezygnację z istniejącego miernika, propozycję tę należy dołączyć do sprawozdania.
 
§ 15.1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP sporządza sprawozdanie z realizacji Planu pracy za rok poprzedni oraz przesyła je do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Do sporządzania sprawozdania z realizacji Strategii Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio ust. 1.
3. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji przesyła do Zespołu sprawozdanie z realizacji Planu pracy za rok poprzedni do dnia 15 lutego roku następnego. Częścią sprawozdania z realizacji Planu pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji są informacje dotyczące przeprowadzonych audytów, o których mowa w § 21 ust.1 pkt 2.
4. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust.1- 3 oraz §14 ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 16. 1. Komendant wojewódzki Policji, Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej KGP, każdy w zakresie swojego działania, sporządza zestawienia sprawozdawcze i przekazuje je do właściwej komórki organizacyjnej KGP.
2. Wykaz zestawień sprawozdawczych, terminy ich składania, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
 
§ 17.1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, komendant wojewódzki Policji lub komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej wyłącznie na zasadach określonych w ust. 3 - 5.
2. Informacją sprawozdawczą są przetworzone i zestawione dane obejmujące konkretny okres, których nie można otrzymać z policyjnych baz danych lub które nie są zbierane na podstawie niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów.  
3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP lub komendant wojewódzki Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku.
4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego Policji pisemnego wniosku.
5. Komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej może zbierać dane na potrzeby sporządzenia informacji sprawozdawczej z innych jednostek organizacyjnych Policji po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia wniosek Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendanta szkoły policyjnej wraz z opinią w tej sprawie.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 3-5, powinny zawierać uzasadnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
 
§ 18. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, komendant wojewódzki Policji lub komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej na żądanie organów administracji państwowej, wynikające z odrębnych przepisów, z wyłączeniem trybu określonego w § 17 ust. 3 – 5.
 
Rozdział 4
Ocena stopnia realizacji  Priorytetów
 
§ 19.1. Ocena stopnia realizacji Priorytetów dokonywana jest na podstawie informacji o osiągniętych przez komendy wojewódzkie Policji wartościach mierników.
2. Informacji na temat sposobu osiągnięcia lub przyczynach nieosiągnięcia wartości mierników dostarczają: analiza sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wnioski z audytów, o których mowa w § 21 ust.1 pkt 2.
 
§ 20. Zespół opracowuje informacje o osiągniętych przez komendy wojewódzkie Policji wartościach mierników do dnia 1 marca danego roku za rok poprzedni.
 
§ 21.1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji:
1)     przeprowadza analizę sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy do dnia 1 marca danego roku za rok poprzedni;
2)     przeprowadza audyt wszystkich lub wybranych:
a)      Strategii Wojewódzkich w komendach wojewódzkich Policji,
b)      Strategii Szkolnictwa Policyjnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w szkołach policyjnych,
c)      Planów pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytów określają przepisy w sprawie przeprowadzania audytu Strategii Wojewódzkiej, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy.
 

§ 22.1. Zespół do dnia 20 marca każdego roku:
1)      dokonuje oceny stopnia realizacji Priorytetów przez komendy wojewódzkie Policji za rok poprzedni - na podstawie informacji o osiągniętych przez te jednostki wartościach mierników;
2)      opracowuje informacje na temat sposobu osiągnięcia lub przyczyn nieosiągnięcia wartości mierników w poprzednim roku - na podstawie analizy sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wniosków z audytów, o których mowa z § 21 ust.1 pkt 2.
2. Zespół jest obowiązany przedstawić niezwłocznie Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia ocenę oraz informacje, o których mowa w ust.1 pkt 2.
 
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 23.1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, opracuje szczegółowe założenia organizacyjne systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji, uwzględniając w szczególności:
1) wykaz informacji sprawozdawczych, o których mowa w załączniku nr 4 do zarządzenia i termin ich wprowadzania do systemu;
2) podmioty wprowadzające oraz podmioty uprawnione do dostępu do konkretnych informacji zawartych w systemie.
2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na podstawie założeń, o których mowa w ust.1,  zapewni wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego pełną funkcjonalność do dnia 31 grudnia 2009 r., zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.
 
§ 24. Do czasu osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Policji zestawienia sprawozdawcze, o których mowa w § 16,  gromadzone są w formie papierowej przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji.
 
§ 25. Strategie Wojewódzkie oraz Strategia Szkolnictwa Policyjnego opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
§ 26. Traci moc zarządzenie nr 159 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 7, poz.67 i Nr 11, poz.89 oraz z 2008 r. Nr 13, poz. 83).
 
§  27. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia  1 stycznia 2009 r.
 
 
 
 
   Komendant Główny Policji
 
 
                                                                                              gen. insp. Andrzej MATEJUK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
 

 
UZASADNIENIE


Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji ma charakter systematyzujący i porządkujący dotychczasowe przepisy regulujące problematykę związaną z planowaniem i sprawozdawczością w Policji.
Z uwagi na fakt, iż obecne Priorytety Komendanta Głównego Policji oraz opracowane na ich podstawie Strategie Wojewódzkie Policji i Strategia Szkolnictwa Policyjnego obowiązują na lata 2007-2009, niniejszy projekt nie wprowadza nowych systemowych regulacji odnoszących się do procesu planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji, gdyż takie rozwiązanie będzie uzasadnione dopiero z początkiem 2010 r.
W zarządzeniu przewidziano usystematyzowanie dotychczasowej problematyki poprzez podzielenie materii zarządzenia na 3 obszary tematyczne: planowanie strategiczne
w Policji; sprawozdawczość w Policji; ocena stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji. Istotnym przepisem jest dookreślenie zakresu przedmiotowego zarządzenia, poprzez wyłączenie planowania, które przeprowadzane jest na podstawie odrębnych przepisów (§ 1 ust.2 projektu zarządzenia). Przykładowo można wymienić: decyzję nr 640 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji, zarządzenie nr pf-1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji, zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym itp. Intencją projektodawcy było wyraźne zaznaczenie, iż przedmiot zarządzenia dotyczy wyłącznie planowania strategicznego, a nie planowania czynności i działań podejmowanych na podstawie odrębnych przepisów (np. planowania operacyjnego czy taktycznego). Powyższe znalazło również odzwierciedlenie w proponowanym tytule zarządzenia.
W zarządzeniu rozszerzono w porównaniu z dotychczas obowiązującym skład osobowy Zespołu do spraw planowania i oceny efektywności pracy Policji, działającego przy Komendancie Głównym Policji, poprzez powołanie do składu Zespołu nowych kierowników komórek organizacyjnych KGP. Obecnie przewiduje się, że Zespół będzie liczył 17 członków ( w tym Przewodniczącym Zespołu jest Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji). Jednocześnie wprowadzono przepis informujący, iż szczegółowe zadania Zespołu i poszczególne kompetencje jego członków Przewodniczący określi w regulaminie działania Zespołu.
W rozdziale dotyczącym planowania strategicznego w Policji sprecyzowano, czego dotyczy ten rodzaj planowania. Ponadto określono w § 5 projektu zarządzenia sposób i tryb ustanawiania Priorytetów Komendanta Głównego Policji, które poprzedza diagnoza otoczenia Policji i poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji. Przedstawione przez Gabinet Komendanta Głównego Policji propozycje Priorytetów Komendanta Głównego Policji opiniowane są przez Zespół, a następnie zatwierdzane przez Komendanta Głównego Policji.
W zarządzeniu powiązano realizację Priorytetów Komendanta Głównego Policji bezpośrednio z miernikami służącymi ich ocenie oraz ich wartościami. Doprecyzowano sposób i tryb określania mierników (połączono w jeden przepis dotychczasowy § 7 i § 8 zarządzenia).

Odnosząc się do rozdziału „System planowania strategicznego w Policji” należy podkreślić, iż w zarządzeniu doprecyzowano i uproszczono tryb tego planowania, ujednolicono termin przesyłania Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy do 31 stycznia danego roku w taki sposób, aby zostały dostosowane do terminów sprawozdawczości (są one takie same dla KWP i KGP); skrócono termin zatwierdzania dokumentów planistycznych przez Zespół (do 10 dni); uproszczono tryb zatwierdzania skorygowanego dokumentu planistycznego (Strategii Wojewódzkiej lub Planu pracy) poprzez wprowadzenie zasady, iż po zmianie tego dokumentu przez komendanta wojewódzkiego Policji lub kierownika komórki organizacyjnej KGP, dokument planistyczny jest zatwierdzany bezpośrednio przez Komendanta Głównego Policji. Ponadto zaproponowano nowy termin do składania Planu pracy przez Biuro Kontroli KGP- tj. do 14 lutego danego roku kalendarzowego. Powyższe wynika z faktu, iż do tego dokumentu planistycznego dołączony jest również harmonogram audytów, przeprowadzanych przez Biuro Kontroli KGP, natomiast opracowanie powyższego planu jest możliwe po przekazaniu wszystkich dokumentów planistycznych z województw i biur KGP.
W odniesieniu do planowania strategicznego na szczeblu jednostek terenowych Policji (KPP/KMP/KRP/KP) pozostawiono dotychczasowe przepisy bez zmian do końca 2009 r. Planowane w tym zakresie nowe rozwiązania systemowe będą wprowadzane po upływie czasu obowiązywania dotychczasowych Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2007-2009.
Wprowadzono ponadto uproszczony tryb zmiany Strategii Wojewódzkich i Planów pracy. Zgodnie z § 9 projektu zarządzenia przewidziana jest obligatoryjna zmiana Strategii/Planów pracy (na podstawie polecenia Komendanta Głównego Policji) lub fakultatywna – na podstawie umotywowanego wniosku komendanta wojewódzkiego Policji/ dyrektora biura KGP. Zmienione dokumenty planistyczne opiniowane są przez Zespół,
a następnie przedkładane Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.

Rozdział „System sprawozdawczości w Policji” obejmuje swoim zakresem złożenie sprawozdań z realizacji Strategii i Planów pracy, opracowywanie zestawień sprawozdawczych. Utrzymano przepis dotyczący pozostawienia jednego terminu sprawozdawczości dla Strategii i Planów pracy- tj. do 31 stycznia, z wyłączeniem Biura Kontroli KGP, które przedkłada sprawozdanie z Planu pracy do 15 lutego danego roku za rok poprzedni. W zarządzeniu podkreślono fakt, iż w skład sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich wchodzą również uzasadnione propozycje zmiany wartości mierników służących do oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzenia dodatkowego miernika lub rezygnacji z istniejącego miernika. W zakresie informacji sprawozdawczej wprowadzono wzór wniosków składanych do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w celu zatwierdzenia zbierania informacji sprawozdawczej.

Rozdział 4 zarządzenia dotyczy systemu oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
Ocena stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji dokonywana jest na podstawie informacji o osiągniętych przez komendy wojewódzkie Policji wartościach mierników. Informacji na temat sposobu osiągnięcia lub przyczynach nieosiągnięcia wartości mierników dostarczają analiza sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wyniki audytów.
Wynik analizy sprawozdań może skutkować przeprowadzeniem przez Biuro Kontroli KGP audytów Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy. Wprowadzenie do zarządzenia pojęcia audyt wiąże się z oceną wyrażoną przez Biuro Kontroli KGP o niezasadności zastosowania mechanizmów kontrolnych w celu nadzoru nad realizacją Priorytetów Komendanta Głównego Policji. Audyt ten stosowany na podstawie przedmiotowego zarządzenia będzie miał charakter audytu w znaczeniu potocznym i będzie traktowany jako działanie zmierzające jedynie do usprawnienia działalności organizacji
w obszarze zarządzania strategicznego i sprawozdawczości. Powyższe stanowisko podzieliło Biuro Prawne podczas prac legislacyjnych nad zarządzeniem.
Do dnia 20 marca każdego roku Zespół dokonuje oceny stopnia realizacji Priorytetów przez komendy wojewódzkie Policji za rok poprzedni - na podstawie informacji
o osiągniętych przez te jednostki wartościach mierników oraz wskazuje, na podstawie analizy sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wniosków z audytów, na czynniki wpływające na osiągnięcie lub nieosiągnięcie wartości wybranych mierników w poprzednim roku.
Sporządzoną przez Zespół ocenę zatwierdza Komendant Główny Policji.
Zarządzenie nakłada na Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP obowiązek opracowania założeń systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego wdrożenia, w porozumieniu z innymi kierownikami komórek organizacyjnych KGP do końca 2009 r. Wdrożenie i pełna funkcjonalność systemu zakłada wyeliminowanie zestawień sprawozdawczych funkcjonujących w formie papierowej i umożliwienie ich generowania poprzez wykorzystanie wyżej wymienionego systemu. W celu zapewnienia sprawnego wykonania tego projektu, przewidziano, że będzie on realizowany w oparciu o przepisy odnoszące się do prowadzenia przedsięwzięć teleinformatycznych w Policji. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu do wdrożenia elektronicznej sprawozdawczości w Policji wprowadzono w § 25 przepis przejściowy.
W wyniku opracowania przez Biuro Kontroli KGP Raportu z badania audytowego systemu sprawozdawczości w Komendzie Głównej Policji (czerwiec 2008 r.) oraz przeprowadzonych uzgodnień z poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych KGP oraz komendantami wojewódzkimi Policji modyfikacji uległy również niektóre załączniki do zarządzenia (zestawienia sprawozdawcze).
Przedmiotowe zmiany dotyczyły między innymi ograniczenia i zmiany terminów nadsyłania zestawień sprawozdawczych, zmieniono układy tabel, wprowadzono komentarze do danych, zunifikowano nazewnictwo oraz zrezygnowano z części gromadzonych informacji. Ze względu na istotę zjawiska rozszerzono zakres gromadzonych danych
o informacje dotyczące wykroczeń związanych z żebractwem. Istotną zmianą jest również wykazywanie obciążenia realizacją czynności wyjaśniających w poszczególnych jednostek organizacyjnych poprzez podawanie liczby wszystkich ujawnionych wykroczeń zgodnie
z przynależnością do komórki organizacyjnej policjanta ujawniającego, zamiast liczby spraw o wykroczenia. Biuro Kryminalne KGP dokonało między innymi kategoryzacji gromadzonych danych poprzez utworzenie na bazie dotychczas funkcjonujących, nowych czterech formularzy dotyczących głównych obszarów jego funkcjonowania: działalności operacyjnej, zwalczania przestępczości gospodarczej, działalności procesowej oraz działalności pionu techniki operacyjnej.
Nowy załącznik nr 3 do zarządzenia wprowadził istotne zmiany w zestawieniach sprawozdawczych zbieranych przez poszczególne komórki organizacyjne KGP.
W przypadku Biura Kadr i Szkolenia KGP zrezygnowano ze zbierania informacji dotyczących: - stanu kadrowego komórek organizacyjnych Policji, w których prowadzone jest: praca operacyjna, - postępowania przygotowawcze, -komórek techniki kryminalistycznej, - komórek dotyczących służby dyżurnej oraz komórek wywiadu kryminalnego.
W Biurze Kryminalnym KGP pozostawiono 3 formularze sprawozdawcze, tj. dotyczące: działalności operacyjnej służby kryminalnej Policji, działalności służby kryminalnej Policji, działalności techniki operacyjnej służby kryminalnej Policji.
W odniesieniu do Biura Prewencji KGP zrezygnowano ze zbieranych danych dotyczących: - użycia psów służbowych, - zdarzeń na obszarach kolejowych, - służby na wodach i obszarach przywodnych, - czynów karalnych cudzoziemców, - kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w ramach wytwarzania broni (…), - wykonanych czynności prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji.
W odniesieniu do danych zbieranych przez Główny Sztab Policji połączono dotychczasowe pierwsze (zabezpieczenie imprez masowych) i drugie (realizacja zadań związanych ze zgromadzeniami publicznymi) zestawienie sprawozdawcze w jedno.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Komendzie Głównej Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przejęło zbieranie danych dotyczących pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej oraz planów w tym zakresie (dwa formularze).
Centralne Biuro Śledcze KGP, w związku ze przejęciem zadań dotyczących przestępczości fałszerstw pieniędzy, zgodnie z nowym zarządzeniem gromadzi informacje
o stanie przestępczości w wyżej wymienionym zakresie. Ponadto zrezygnowano ze zbierania danych dotyczących stanu postępowań przygotowawczych.
Całkowicie ze zbierania danych w zakresie zestawień sprawozdawczych zrezygnowało Biuro Spraw Wewnętrznych KGP.
W Biurze Logistyki Policji KGP zrezygnowano ze zbierania danych dotyczących:- gospodarowania materiałami pędnymi i smarami, - stanów posiadania sprzętu techniki policyjnej, - zbędnego i zużytego sprzętu transportowego.
W odniesieniu do Biura wywiadu Kryminalnego KGP odstąpiono od zbierania danych w zakresie zaległości przy wprowadzaniu druków rejestracyjnych do bazy KSIP.
Jednocześnie w związku z powstaniem nowych biur, tj. Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Biura Ruchu Drogowego KGP – komórki te przejęły formularze sprawozdawcze pozostające w ich właściwości odpowiednio z Głównego Sztabu Policji KGP oraz dawnego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.
Natomiast pozostawiono bez zmian liczbę zestawień sprawozdawczych następujących biur KGP: Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Biura Kontroli, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

Z uwagi na fakt, że Strategie Wojewódzkie opracowywane były na okres 3 lat i są aktualne do końca 2009 r. wprowadzono przepis stanowiący, iż Strategie Wojewódzkie oraz Strategia Szkolnictwa Policyjnego opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 r.
Wprowadzono przepis końcowy stanowiący, iż zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Powyższe wynika z faktu, iż obowiązywanie powyższego zarządzenia uzależnione jest od podpisania nowelizacji regulaminu Komendy Głównej Policji, które nastąpi w styczniu 2009 r.


Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Przedmiotowe zarządzenie wpływa na sytuację policjantów i pracowników pracujących w jednostkach terenowych Policji, którzy realizują sprawy związane z planowaniem strategicznym i sprawozdawczością w Policji.
Zarządzenia zostało skonsultowane ze wszystkimi komendami wojewódzkimi/ Stołeczną Policji oraz komórkami organizacyjnymi KGP.
Przedstawiony przez Biuro Łączności i Informatyki KGP koszt budowy Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPOL) szacowany jest na kwotę 2.182.288 zł  i ma zostać pokryty ze środków budżetowych tego biura na rok 2009 (kwota zabezpieczona w rozdziale 75403 § 4270 poz. 4270004).
Przedmiotowa regulacja nie jest objęta zakresem prawa wspólnotowego. Nie wpłynie ona na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2009
Data modyfikacji : 17.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kaczmarczyk
do góry