Praktyki studenckie i staże w KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie i staże w KGP

 

W Komendzie Głównej Policji możliwa jest realizacja:

- praktyk studenckich,

- staży dla osób bezrobotnych,

- staży rehabilitacyjnych.

 

I. PRAKTYKI STUDENCKIE

Komenda Główna Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KGP wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałaby odbyć praktykę.

 

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w komórce organizacyjnej Komendzie Głównej Policji składają w punkcie recepcyjnym KGP albo przesyłają drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Głównej Policji  wraz ze wskazaną dokumentacją:

  1. zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  2. imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  3. kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Dyrektorzy poszczególnych biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) KGP mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KGP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP wskazanego przez studenta podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Główna Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Główną Policji.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

 

3. Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez Wydział Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Stąd też praktyki rozpoczynają się z dniem pierwszego lub szesnastego każdego miesiąca.
W godzinach pracy Komendy Głównej Policji, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

 

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

 

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ?

KROK 1: Sprawdź czym zajmują się poszczególne komórki organizacyjne KGP.

KROK 2: Sprawdź, czy dane biuro KGP poszukuje praktykantów. Zadzwoń do wybranego biura KGP i zapytaj. 

KROK 3: Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij formularz aplikacyjny  i prześlij go do wybranego biura KGP wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 4: Czekaj na informację z biura KGP o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach.

UWAGA: W związku z dużą ilością zgłoszeń, kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

 

II. STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obecnie Komenda Główna Policji podjęła współpracę z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47a w realizacji projektu "Od stażysty do specjalisty: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej". Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ REHABILITACYJNY?

Od dnia 14 do 27 stycznia 2020 r. trwa rekrutacja kandydatów na staż. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu zawarte są na stronie internetowej Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych:

https://www.kson.pl/od-stazysty-do-specjalisty-iii-nabor

 

W razie pytań należy kontaktować się mailowo pisząc na adres: koordynator@kson.pl lub telefonicznie 800700025 (bezpłatna infolinia).  

 

W latach 2013 - 2019 Komenda Główna Policji współpracowała z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w realizacji projektów dotyczących organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, w trzecim kwartale 2015 r. Komenda Główna Policji zorganizowała dwa trzymiesięczne płatne staże rehabilitacyjne w Biurze Finansów i Burze Łączności i I01nformatyki. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r.

W 2014 i 2015 r. Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczyła w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem projektu było nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach niniejszego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego delegowała stażystów, wspierała ich w aktywizacji zawodowej, a także  m. in. pokrywała koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłacała stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż była jej współpraca z Fundacją.

Podsumowując dotychczasowe działania Komendy Głównej Policji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, należy podkreślić, iż nasza instytucja w I edycji „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” zorganizowała dwa staże w Biurze Logistyki Policji KGP. Natomiast w II edycji niniejszego projektu w Komendzie Głównej Policji zorganizowano pięć staży rehabilitacyjnych, w tym: Biurze Finansów KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych KGP, Biurze Logistyki Policji KGP i Gabinecie Komendanta Głównego Policji. W następnych latach kontynuowano organizację staży rehabilitacyjnych. W III edycji projektu przyjęto dwie osoby na staże rehabilitacyjne do Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W IV edycji projektu „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” przyjęto jedną osobę na staż w Biurze do walki z Cyberprzestępczością. Łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami odbyło staże rehabilitacyjne w Komendzie Głównej Policji.

Efekty podejmowanych działań dotyczących organizacji staży rehabilitacyjnych zostały docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która przyznała Wyróżnienie dla Komendy Głównej Policji za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego dla Beneficjentów projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Doświadczenia z pierwszej edycji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

 

http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/94164,Policja-aktywizuje-niepelnosprawnych.html


http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2014/numer-107-022014/95012,Nowe-twarze-w-KGP.html

 

Warto nadmienić, iż oprócz realizowanych staży rehabilitacyjnych, Komenda Główna Policji jest organizatorem staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

III. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Staż dla osób bezrobotnych (szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 1482) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Komendzie Głównej Policji bez nawiązywania z KGP stosunku pracy. Staż dla osób bezrobotnych może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Komenda Główna Policji organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Urząd Pracy kieruje do Komendy Głównej Policji osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do UP przez KGP. Staż dla osób bezrobotnych w KGP odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m. st. Warszawy a Komendą Główną Policji.

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD PRACY?

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.01.2020
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry