Praktyki studenckie i staże w KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie i staże w KGP

 

W Komendzie Głównej Policji możliwa jest realizacja:

- praktyk studenckich,

- staży dla osób bezrobotnych,

- staży rehabilitacyjnych.

 

I. PRAKTYKI STUDENCKIE

Komenda Główna Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KGP wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałaby odbyć praktykę.

 

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w komórce organizacyjnej Komendzie Głównej Policji składają w punkcie recepcyjnym KGP albo przesyłają drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Głównej Policji (pobierz) wraz ze wskazaną dokumentacją:

  1. zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  2. kserokopią dowodu osobistego,
  3. imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  4. kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  5. oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Dyrektorzy poszczególnych biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) KGP mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KGP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP wskazanego przez studenta podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Główna Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Główną Policji.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

 

3. Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez Wydział Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Stąd też praktyki rozpoczynają się z dniem pierwszego lub szesnastego każdego miesiąca.
W godzinach pracy Komendy Głównej Policji, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

 

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

 

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ?

KROK 1: Sprawdź czym zajmują się poszczególne komórki organizacyjne KGP. tutaj

KROK 2: Sprawdź, czy dane biuro KGP poszukuje praktykantów. Zadzwoń do wybranego biura KGP i zapytaj. 

KROK 3: Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij formularz aplikacyjny dostępny tutaj i prześlij go do wybranego biura KGP wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 4: Czekaj na informację z biura KGP o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach.

UWAGA: W związku z dużą ilością zgłoszeń, kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

 

II. STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komenda Główna Policji we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego kontynuuje od 2013 r. udział w projektach dotyczących organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, w trzecim kwartale 2015 r. Komenda Główna Policji zorganizowała dwa trzymiesięczne płatne staże rehabilitacyjne w Biurze Finansów i Burze Łączności i Informatyki. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r.

W 2014 i 2015 r. Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczyła w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem projektu było nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach niniejszego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego delegowała stażystów, wspierała ich w aktywizacji zawodowej, a także  m. in. pokrywała koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłacała stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż była jej współpraca z Fundacją.

Podsumowując dotychczasowe działania Komendy Głównej Policji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, należy podkreślić, iż nasza instytucja w I edycji „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” zorganizowała dwa staże w Biurze Logistyki Policji KGP. Natomiast w II edycji niniejszego projektu w Komendzie Głównej Policji zorganizowano pięć staży rehabilitacyjnych, w tym: Biurze Finansów KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych KGP, Biurze Logistyki Policji KGP i Gabinecie Komendanta Głównego Policji.

Warto nadmienić, iż oprócz realizowanych staży rehabilitacyjnych, Komenda Główna Policji jest organizatorem staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Efekty dotychczas podejmowanych działań dotyczących organizacji staży rehabilitacyjnych zostały docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która przyznała Wyróżnienie dla Komendy Głównej Policji za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego dla Beneficjentów projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ REHABILITACYJNY?

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane stażami rehabilitacyjnymi, mogą kontaktować się z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego:

http://www.firr.org.pl/

http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=806:staz-w-administracji-publicznej-droga-do-zatrudnienia-na-otwartym-rynku-pracy&catid=9&Itemid=598&lang=pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Doświadczenia z pierwszej edycji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/94164,Policja-aktywizuje-niepelnosprawnych.html


http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2014/numer-107-022014/95012,Nowe-twarze-w-KGP.html

 

III. STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Staż dla osób bezrobotnych (Szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674,
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Komendzie Głównej Policji bez nawiązywania z KGP stosunku pracy. Staż dla osób bezrobotnych może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Komenda Główna Policji organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Urząd Pracy kieruje do Komendy Głównej Policji osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do UP przez KGP. Staż dla osób bezrobotnych w KGP odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m. st. Warszawy a Komendą Główną Policji.

 

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD PRACY?

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.07.2014
Data modyfikacji : 04.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKGP
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kostrzewa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kostrzewa
do góry