Praktyki studenckie i staże w KGP - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie i staże w KGP

 

W Komendzie Głównej Policji możliwa jest realizacja

 • praktyk studenckich
 • staży dla osób bezrobotnych
 • staży rehabilitacyjnych

 

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

Komenda Główna Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KGP wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałaby odbyć praktykę.

Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji składają w punkcie recepcyjnym KGP albo przesyłają drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Głównej Policji (wersja Word)   wraz ze wskazaną dokumentacją:

 1. zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
 2. imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
 3. kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Dyrektorzy poszczególnych biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) KGP mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KGP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP wskazanego przez studenta podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Główna Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Główną Policji.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez Wydział Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Stąd też praktyki rozpoczynają się z dniem pierwszego lub szesnastego każdego miesiąca.

W godzinach pracy Komendy Głównej Policji, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne komórki organizacyjne KGP
 2. Sprawdź, czy dane biuro KGP poszukuje praktykantów. Zadzwoń do wybranego biura KGP i zapytaj
 3. Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij formularz aplikacyjny (wersja Word)  i prześlij go do wybranego biura KGP wraz z wymaganymi dokumentami
 4. Czekaj na informację z biura KGP o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach

W związku z dużą ilością zgłoszeń, kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji

STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komenda Główna Policji podjęła współpracę z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47a w realizacji projektu "Od stażysty do specjalisty: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez staże w administracji publicznej". Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

W latach 2013 - 2019 Komenda Główna Policji współpracowała z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w realizacji projektów dotyczących organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu pt. „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, którego celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, w trzecim kwartale 2015 r. Komenda Główna Policji zorganizowała dwa trzymiesięczne płatne staże rehabilitacyjne w Biurze Finansów i Burze Łączności i I01nformatyki. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r.

W 2014 i 2015 r. Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczyła w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Celem projektu było nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach niniejszego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego delegowała stażystów, wspierała ich w aktywizacji zawodowej, a także  m. in. pokrywała koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłacała stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż była jej współpraca z Fundacją.

Podsumowując dotychczasowe działania Komendy Głównej Policji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, należy podkreślić, iż nasza instytucja w I edycji „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” zorganizowała dwa staże w Biurze Logistyki Policji KGP. Natomiast w II edycji niniejszego projektu w Komendzie Głównej Policji zorganizowano pięć staży rehabilitacyjnych, w tym: Biurze Finansów KGP, Biurze Spraw Wewnętrznych KGP, Biurze Logistyki Policji KGP i Gabinecie Komendanta Głównego Policji. W następnych latach kontynuowano organizację staży rehabilitacyjnych. W III edycji projektu przyjęto dwie osoby na staże rehabilitacyjne do Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W IV edycji projektu „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” przyjęto jedną osobę na staż w Biurze do walki z Cyberprzestępczością. Łącznie 10 osób z niepełnosprawnościami odbyło staże rehabilitacyjne w Komendzie Głównej Policji.

Efekty podejmowanych działań dotyczących organizacji staży rehabilitacyjnych zostały docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która przyznała Wyróżnienie dla Komendy Głównej Policji za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego dla Beneficjentów projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Doświadczenia z pierwszej edycji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

artykuł - Policja aktywizuje niepelnosprawnych

artykuł - Nowe twarze w Policji

Warto nadmienić, iż oprócz realizowanych staży rehabilitacyjnych, Komenda Główna Policji jest organizatorem staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Staż dla osób bezrobotnych (szczegółowe kwestie związane ze stażem dla osób bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 1482) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętnośc

praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Komendzie Głównej Policji bez nawiązywania z KGP stosunku pracy. Staż dla osób bezrobotnych może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Komenda Główna Policji organizuje staże przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Urząd Pracy kieruje do Komendy Głównej Policji osoby bezrobotne spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do UP przez KGP. Staż dla osób bezrobotnych w KGP odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m. st. Warszawy a Komendą Główną Policji.

Zainteresowani odbyciem stażu dla osób bezrobotnych powinni zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.01.2020
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry