Zestawienie 2015 - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie 2015

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Od dnia wejścia w życie ustawy 6 września 2015 r. do końca roku 2015 Komenda Główna Policji rozpatrzyła 1 petycję, która w części dotyczyła właściwości KGP. Petycja dotyczyła podjęcia postępowania mającego na celu wdrożenie działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z wprowadzeniem do ruchu na polskich drogach pojazdów samochodowych sprzedanych pod markami Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2008-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity.

Petycja wpłynęła do KGP w dniu 27 listopada 2015 r. za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń i analiz w dniu 22 lutego 2016 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję informując o sposobie załatwienia sprawy.  W piśmie wskazano przepisy regulujące przedstawioną w petycji problematykę, odniesiono się do informacji i danych pozostających w dyspozycji Policji oraz zawarto stanowisko, co do zakresu kompetencji Policji w kontekście postulatów wnoszącego petycję.

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 19.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry