Dobór do służby - Najczęściej zadawane pytania - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Najczęściej zadawane pytania

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobór do służby

1. Chcę wstąpić w szeregi Policji! Co, gdzie i jak mam zrobić? 

Uprzejmie informujemy, że niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji odnaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji w dziale Rekrutacja do służby w Policji, na stronie internetowej Komendy Głównej Policji "Praca w Policji" oraz na stronach komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że szczegółowych informacji w zakresie trybu i formy rekrutacji do służby w Policji mogą udzielić pracownicy komórek ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji - informacje na temat numerów telefonu wskazanych komórek.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do doboru do służby w Policji zachęcamy również do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi procedury rekrutacyjnej:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360,956),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z póżń. zm.),
 • rozporządzenie MSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 479),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 2045),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1271),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 742.),
 • rozporządzenie MSW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 2035).

2. Czy mając przyznaną wojskową kategorię zdrowia D mam szansę zostać policjantem? 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), przyjęcie mężczyzny do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D), będąca jednocześnie żołnierzem rezerwy spełnia te warunki.

Natomiast kwestię określenia zdolności psychofizycznej do służby w Policji reguluje rozporządzenie MSW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 2035).

W tym miejscu należy podkreślić, że o zdolności do służby w Policji orzekają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych, stosownie do postanowień art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956).   

W załączniku do ww. rozporządzenia zawarty jest wykaz chorób i ułomności, które brane są pod uwagę przez komisje przy ocenianiu stanu zdrowia kandydata do służby w Policji.  

 

3. Wojskowa komisja lekarska przyznała mi kategorię zdrowia E. Czy pozwala ona na przystąpienie do procesu rekrutacyjnego do Policji.

Zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), przyjęcie do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do ww. formacji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 28 ustawy o Policji, stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie to może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1541, 2020, z 2020 r. poz. 374.), obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby (...), które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. Ponieważ wojskowa komisja lekarska nadała kategorię zdrowia „E”, kandydat nie spełnia wymogu wskazanego w art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, co skutkuje tym, iż brak jest podstaw prawnych do przeprowadzenia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W związku z powyższym kandydat posiadający przyznaną kategorią zdrowia E, bez zmiany tej kategorii, czyli uzyskania statusu, „przeniesiony do rezerwy”, nie może przystąpić do ww. postępowania. Nadmieniam, że w sprawie weryfikacji orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej dot. nadania kategorii zdrowia, właściwa jest Wojskowa Komenda Uzupełnień.

 

 

4. Czy posiadając wykształcenie zawodowe mam szansę na przyjęcie do Policji?

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956) kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zatem osoba nie posiadająca średniego wykształcenia nie będzie poddana procedurze doboru do służby w Policji.

5. Posiadam wykształcenie średnie bez matury. Czy matura jest niezbędna w celu przystąpienia do doboru?

Odpowiadając na pytanie dotyczące wykształcenia należy zacytować treść art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956) który stanowi, iż „Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe  oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować”. 

Wobec powyższego osoba posiadających wykształcenie średnie bez matury może przystąpić do procedury doboru do służby w Policji. 

Warto wskazać na art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jednolity z dnia 22 maja 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.910), wedle którego wykształcenie średnie posiada osoba, która: 

1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo

2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo

3) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo

4) ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

6. Posiadam podwójne obywatelstwo, czy będzie to przeszkodą podczas procesu rekrutacyjnego do Policji?

Służbę w Policji zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

W związku z powyższym osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogą przystąpić do procesu rekrutacyjnego.

7. Czy przepisy określają górny limit wieku osoby starającej się o przyjęcie do służby w Policji? 

Proces rekrutacji nie nakłada na kandydatów do służby w Policji limitu wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. 

Wyżej wymienione kryteria nie zawierają ograniczeń w zakresie wieku kandydata do służby w Policji.

8. Czy przepisy rekrutacyjne określają minimalny wzrost kandydata?

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. Komisje lekarskie działają na podstawie rozporządzenie MSW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 2035). Załącznik do ww. rozporządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby. Do Działu I – Budowa ciała, pod tabelą zawarty jest następujący komentarz:

„Do § 1 pkt 1 i 2. Asteniczną budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji między wzrostem a ciężarem ciała, lecz także biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia i układu oddechowego w oparciu o próby czynnościowe.

pkt 4. Kwalifikacji orzeczniczej dokonuje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI>30) lub obwodu pasa. Ocenie podlega ogólna sprawność fizyczna i typ budowy ciała. Podstawą oceny jest test Harwarda lub test sprawności fizycznej. Funkcjonariuszy z negatywnym wynikiem testu Harwardzkiego (FI < 50 lub test nieukończony) lub testu sprawności fizycznej, należy kwalifikować jako niezdolnych.”

Wyżej wymienione przepisy nie określają minimalnego wzrostu kandydata.

9. Posiadam wadę wzroku. Czy uniemożliwia mi ona podjęcie służby w Policji?

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. Komisje lekarskie działają na podstawie rozporządzenie MSW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 2035).. Załącznik do ww. rozporządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby. W Dziale IV – Narząd wzroku wskazane są wady wzroku, których występowanie skutkuje wydaniem przez komisję lekarską orzeczenia o niezdolności do służby w Policji.

Zatem, ustalenie czy wada wzroku umożliwia przyjęcie do służby w Policji ustali komisja lekarska.

10. Chciałbym zostać policjantem, ale w mojej rodzinie są osoby, które weszły w konflikt z prawem. Czy w jakikolwiek sposób wpłynie to na przyjęcie mnie do Policji? 

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956) służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.   

Zasady postępowania kwalifikacyjnego do Policji określa rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r, w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się do pracy w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Należy mieć na uwadze, że w myśl § 36 wskazanego rozporządzenia, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dokonuje sprawdzeń prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Nadmienić również należy, że jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego w procedurze doboru do służby w Policji jest postępowanie sprawdzające. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742). Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmie zachowania tajemnicy

Oceny w powyższym zakresie dokonują osoby przeprowadzające postępowanie sprawdzające. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.  

11. Na czym polega test psychologiczny?

Test psychologiczny jest narzędziem mający na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościo­wych kandydata do służby w Policji. Jako instrument diagnozy psychologicznej nie jest nigdzie publikowany. Badania testem psychologicznym przeprowadzane są przez psychologów policyjnych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w terminie wyznaczonym przez komórki ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Całość procedury przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test,  kwestionariusz, wywiad, obserwację. Uzyskany w ten sposób wynik porównywany jest do profilu wymagań na stanowisko podstawowe w Policji. Wymagania te zostały opracowane przez grupę ekspertów - policjantów z dużym doświadczeniem zawodowym i wybranych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji.

Po zastosowaniu ww. metod badawczych psycholog sporządza pozytywną albo negatywną opinię psychologiczną. Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z testu psychologicznego.

Test psychologiczny obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie:

 1. Predyspozycje intelektualne, w tym m.in.: zdolność  rozwiązywania problemów, pamięć i spostrzeganie. 
 2. Zachowania społeczne, w tym m.in.: motywację do pracy z ludźmi, konstruktywne działania wobec konfliktów. 
 3. Stabilność, w tym m.in.: zdolność samokrytycyzmu, odporność na trudne sytuacje zawodowe. 
 4. Postawę w pracy, w tym m.in.: zdolność podporządkowania się, dokładność i staranność wykonywania zadań.

Pozytywny wynik testu psychologicznego, tj. spełnienie określonych wymagań w aspekcie intelektualnym i osobowościowym, umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik z testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia. 

12. Nie udało mi się zaliczyć testu psychologicznego. Czy to prawda, że w tej sytuacji muszę odczekać rok przed ponownym przystąpieniem do rekrutacji? 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 44 ust.1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.) w przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu psychologicznego, może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia , z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

13. Jak wygląda ścieżka kariery w Policji?

Każda z osób przyjętych do służby w Policji kierowana jest na szkolenie zawodowe podstawowe do szkoły policyjnej, które trwa około 6,5 miesiąca. Następnie po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów każda osoba, w ramach adaptacji zawodowej, delegowana jest do pełnienia służby w oddziale albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji na czas 63 kolejnych dni roboczych. W ramach adaptacji zawodowej należy odbyć 63 służby, spośród których co najmniej dwa dni przeznacza się na realizację zająć szkoleniowych. Po zakończeniu delegowania osoba kierowana jest do jednostki Policji, do której została przyjęta i pełni tam służbę w komórce do której skieruje ją przełożony.  

Zgodnie z art. 29 ustawy o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956), osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie okresu służby przygotowawczej policjant zostaje mianowany na stałe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, może skrócić okres służby przygotowawczej policjanta albo zwolnić go od odbywania tej służby.

Polecamy także zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

 • rozporządzenie MSW z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1113),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1102),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania na stopnie policyjne (Dz. U. z 2007 r. Nr 145, poz. 1017 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. z 2007 Nr 123 poz. 857, z późn. zm.),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. z 2007 Nr 126 poz. 877, z późn. zm.),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 893),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 z późn. zm.).

14. Mam wyższe wykształcenie i w związku z tym chciałbym rozpocząć karierę w Policji od korpusu oficerów – proszę o bliższe informacje w tej kwestii. 

W świetle obowiązujących przepisów nie istnieje w Policji możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej od korpusu oficerów. Przepisy określają, że na szkolenie oficerskie może zostać skierowany policjant będący już w służbie stałej, a więc co do zasady nie wcześniej, niż po trzech latach od przyjęcia do służby, ponieważ tyle trwa okres służby przygotowawczej.  Należy jednak zauważyć, że posiadanie wykształcenia wyższego jest jak najbardziej korzystne w procesie rekrutacyjnym, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.), gwarantuje ono najwyższą ilość dodatkowych punktów i tak:

 • za wykształcenie wyższe (magister, magister inżynier lub równorzędne) - 8 pkt,
 • za wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier lub równorzędny) - 7 pkt,
 • za wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia  w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 pkt.

15. Do której szkoły Policji zostanę skierowany po zakończeniu procedury doboru? Jak wygląda szkolenie? 

Przyjęci do służby kandydaci kierowani są do poszczególnych szkół Policji na szkolenie zawodowe podstawowe w zależności od wolnych miejsc. Możliwe jest więc, że osoba przyjęta do służby w regionie warszawskim trafi na szkolenie np. do Szkoły Policji w Słupsku.  Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji. Aktualnie szkolenie odbywa się w systemie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w jednej z pięciu jednostek szkoleniowych Policji. Szkolenie zawodowe podstawowe kończy się egzaminem końcowym. Absolwent szkolenia, po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, otrzymuje świadectwo z wpisanym ogólnym wynikiem nauki oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Po ukończeniu szkolenia absolwent jest uprawniony do posługiwania się pałką służbową (zwykłą, szturmową, wielofunkcyjną i teleskopową), do obsługi urządzeń łączności radiowej bezprzewodowej w Policji oraz używania broni maszynowej "PM" i broni gładkolufowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

16. Interesuje mnie kwestia uposażenia w Policji. Czy mogę prosić o informacje dotyczące zarobków policjantów? 

Osoba, która przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacyjną do służby w Policji zostaje skierowana na szkolenie zawodowe podstawowe w systemie stacjonarnym i już wtedy jako kursant otrzymuje uposażenie. Poniżej przestawiono informacje dot. zarobków funkcjonariuszy na podstawowych grupach zaszeregowania, tj. od 1 do 4 grupy, wynikające z obowiązujących wielkości mnożników kwoty bazowej.

Grupa zaszeregowania

grupa I

grupa

II

grupa

III

grupa

IV

do 26

roku życia

powyżej 26

roku życia

kwota bazowa

1 614,69

1 614,69

1 614,69

1 614,69

1 614,69

mnożnik kwoty bazowej

1,360

1,360

1,937

1,954

1,992

uposażenie zasadnicze

2 200,00

2 200,00

3 130,00

3 160,00

3 220,00

przykładowy

dodatek służbowy

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

stopień

posterunkowy

posterunkowy

st. posterunkowy

sierżant

st.

sierżant

dodatek za stopień policyjny

1 050,00

1 050,00

1 090,00

1 180,00

1 205,00

brutto

3 350,00

3 350,00

4 320,00

4 640,00

4 725,00

netto

3 048,50

2 824,50

3 618,20

3 879,40

3 948,75

funkcjonariusz z garnizonu stołecznego

dodatek stołeczny

508,70

508,70

508,70

508,70

508,70

brutto z dodatkiem stołecznym

3 858,70

3 858,70

4 828,70

5 148,70

5 233,70

netto

3 511,42

3 240,42

4 034,12

4 295,32

4 364,67

Uwaga: ustalone uposażenie funkcjonariusza nie uwzględnia indywidulanego dodatku za wysługę lat.

Szczegółowe warunki uposażania funkcjonariuszy Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jednolity z dnia 31 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 poz. 1236 z późn. zm.). 

17. Jakie warunki należy spełnić, aby służyć w Centralnym Biurze Śledczym Policji? 

O pracę w Centralnym Biurze Śledczym Policji mają prawo starać się wyłącznie funkcjonariusze Policji, którzy ukończyli co najmniej kurs podstawowy.

18. Bardzo chciałbym służyć w oddziale kontrterrorystycznym. Co mam zrobić? 

Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o Policji Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji stanowią służbę kontrterrorystyczną, odpowiedzialną za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Aby pełnić służbę w jednostce kontrterrorystycznej Policji lub samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w pierwszej kolejności należy wstąpić do Policji przechodząc procedurę doboru na ogólnych zasadach, a skierowanie do służby w konkretnym pionie (np. samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji), następuje późniejszym czasie, w ramach odrębnej, wewnętrznej procedury. Dobór do samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji jest wewnętrzną decyzją każdej jednostki organizacyjnej Policji. Zarówno Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, jak również samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji są oddziałami elitarnymi, w których służbę pełnią policjanci posiadający minimum 3-letni staż służby w Policji, wykazujący się ponadprzeciętnymi cechami psychofizycznymi.

Dodatkowo warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. Nr 62, poz. 423, z póżn. zm.).”.

19. Nie zaliczyłem testu sprawnościowego, czy to oznacza zakończenie rekrutacji?

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 44 ust. 1, pkt. 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz.432, z późn. zm.), w przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

20. Czy można podjąć pracę w Policji nie będąc funkcjonariuszem?  

Pracę w Policji można podjąć w charakterze pracownika cywilnego. Dobór do służby cywilnej w Policji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, 2203, z 2018 r. poz. 106). Możliwość zatrudnienia w Policji uwarunkowana jest spełnieniem określonych kryteriów każdorazowo przygotowywanych dla danego stanowiska. Zgodnie z przyjętym postępowaniem, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Policji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej KGP, w zakładce - Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Po dokładnym zapoznaniu się z propozycjami zawartymi na w/w stronie należy wszystkie dokumenty określone w ogłoszeniu przesłać na adres:

Komenda Główna Policji
Gabinet Komendanta Głównego Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 UP Warszawa 12

lub można je również składać w Biurze Przepustek KGP, ul. Puławska 148/150 ( godz. 8.15 – 16.15) z dopiskiem w liście motywacyjnym, który zawarty jest w ogłoszeniu. Należy pamiętać, że oferty niekompletne, niespełniające wymogów koniecznych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  Ogłoszenia o pracy w innych jednostkach zamieszczane są również w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych komend wojewódzkich Policji.

21. Czy kandydat do służby w Policji powinienem mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej?

Osoba, która chce wstąpić do służby w Policji, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956),  musi posiadać uregulowany stosunek  do służby wojskowej, tj. uzyskać w książeczce wojskowej wpis, że odbyła zasadniczą służbę wojskową lub została przeniesiona do rezerwy.

22. Zależy mi na odbyciu praktyk studenckich w Komendzie Głównej Policji. Czy istnieje taka możliwość

Szczegółowe informacje na temat odbycia praktyk studenckich.

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
do góry