Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

 

Dane kontaktowe:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych
Wydział Analizy Kryminalnej
ul. Wiśniowa 58
00-520 Warszawa
Tel.: +48 47 72 120 12 (całodobowo)
Tel.: +48 47 72 116 40
Fax: +48 47 72 118 31
e-mail: prekursory@policja.gov.pl

 

Zgłoszeniu podlegają:

 

 1. Podejrzane transakcje, której przedmiotem są substancje wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013,
 2. Próby dokonania podejrzanej transakcji, której przedmiotem są substancje wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013,
 3. Zniknięcia znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2033 oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje,
 4. Kradzieże znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje.

 

Wszelkie podejrzane transakcje pomiędzy firmą a klientem (podmiot gospodarczy, przeciętny użytkownik) podlegające raportowaniu substancjami muszą być zgłoszone do Krajowego Punktu Kontaktowego poprzez:

 1. Bezpośrednio do KPK na adres poczty elektronicznej: prekursory@policja.gov.pl,
 2. Telefonicznie +48 48 72 120 12 (całodobowo),
 3. Telefonicznie na numer alarmowy 997 lub osobiście w jednostce Policji.

 

Wszelkie znaczące zniknięcie lub kradzież regulowanych oraz podlegających raportowaniu substancji należy zgłosić do lokalnej jednostki Policji poprzez nr telefonu 997 w sytuacjach awaryjnych. Formularz dotyczący zniknięć lub kradzieży przedstawia rodzaj informacji, które są wymagane. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013  z dnia 15 stycznie 2013 r.  w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży (obrocie) substancji i mieszanek, które są prekursorami materiałów wybuchowych i mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych pomiędzy: firma – firma lub firma – przeciętny użytkownik oraz do zgłaszania przez sprzedawców podejrzanych transakcji.

 

Wykaz prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom:

- Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie graniczne jest równe lub niższe stężeniu granicznemu danej substancji wymienione w załączniku nr 1 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora i stężenie granicznie:

 • Nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo                      
 • Nitrometan - stężenie graniczne 30% wagowo                     
 • Kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo                  
 • Chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo               
 • Nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo                     
 • Chloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo                  
 • Nadchloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo

- Substancje także w mieszaninach lub substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje wymagają zgłoszeniu wymienione w załączniku nr 2 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora:

 • Urotropina     
 • Kwas siarkowy          
 • Aceton
 • Azotan potasu
 • Azotan sodu   
 • Azotan wapnia           
 • Azotan wapniowo amonowy 
 • Azotan amonu

Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne 3 projektów aktów delegowanych w sprawie dodania do załącznika II (Substancje, także w mieszaninach lub w substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje podlegają zgłoszeniu) Rozporządzenia (UE) 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

W związku z powyższym z dniem 1 marca 2017 r.  w tabeli zamieszczonej w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 dodaje się następujące substancje:

Komisja Europejska mając na celu ułatwienie współpracy między właściwymi organami i podmiotami gospodarczymi oraz wspomożenie łańcucha dostaw substancji chemicznych i właściwych organów, opublikowała Wytyczne Komisji Europejskiej i Stałego Komitetu ds. Prekursorów dotyczące Rozporządzenia (UE) Nr 98/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. 

Rozporządzenie 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. nakłada również na kraje członkowskie utworzenie Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) ds. prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje .

Z dniem 15 sierpnia 2016 r., na podstawie ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późń. zm. w art. 145j) w zostaje utworzony w Komendzie Głównej Policji Krajowy Punkt Kontaktowy. 

Do głównych zadań  Krajowego Punktu Kontaktowego należy:

 1. Obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669);
 2. Zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, o których mowa w pkt 1;
 3. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje;
 4. Korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia wykrywania sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 3, do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych;
 5. Upowszechnianie wytycznych, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, w ramach współpracy między właściwymi organami i podmiotami gospodarczymi;
 6. Wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym.

 

Dodatkowo funkcjonowanie KPK reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. 

 

Administrator danych, w tym danych osobowych:

 

Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje:

 1. Adres Komendy Głównej Policji: ul. Puławska 148/150 / 02-624 Warszawa Centrala: (022) 621 02 51 http://www.policja.pl/ / http://bip.kgp.policja.gov.pl/ 
 2. Celem zbierania danych o podejrzanych transakcjach lub próbach dokonania takich transakcji, zniknięć lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje jest bezpieczeństwo obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.
 3. Informacje, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgromadzone w systemie zgłaszania, udostępnia się na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie następującym podmiotom: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Inspekcji Handlowej, Służbie Celnej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
 4. Osobom zgłaszającym dane do systemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Osoba zgłaszająca na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych ma obowiązek podania swoich danych tj.: a) imię i nazwisko, b) nazwę i adres wykonywania działalności lub siedziby, c) ewentualnie inne niż w lit. b dane teleadresowe.

 

Komendant Główny Policji w zakresie działania systemu wyznacza:

 1. Administratora technicznego - odpowiedzialny Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP,
 2. Administratora merytorycznego - odpowiedzialny Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

 

Przepisy prawne:

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2016
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry