Działalność kontrolna Biura Kontroli KGP w 2006 r. - Kontrola - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność kontrolna Biura Kontroli KGP w 2006 r.

I.       Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2006 r.

Na podstawie zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.01.2006 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, nastąpił podział Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji na Biuro Kontroli oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Po tym podziale, zasadnicza część problematyki kontrolnej była realizowana w ramach kompetencji Biura Kontroli KGP, a jedynie z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych, w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych KGP.

Etat Biura Kontroli wynosi ogółem 108 stanowisk, w tym 82 policyjne. Strukturę Biura stanowi 5 komórek organizacyjnych:

               Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej,

               Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej,

               Wydział Ochrony Pracy,

               Wydział Skarg i Wniosków,

               Wydział Audytu i Analiz.

Do 31.01.2006 r. w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji funkcjonował Wydział Kontroli, który swoim zakresem zadań obejmował zarówno kontrolę realizacji ustawowych zadań Policji, jak i gospodarki finansowej oraz zabezpieczenia i gospodarowania mieniem, a także: koordynowanie czynności kontrolnych podejmowanych przez komórki inspekcyjne w kraju, współpracę w zakresie form i metod kontroli, współdziałanie z Audytorem Wewnętrznym Komendy Głównej Policji oraz audytorami i ogniwami kontroli gospodarki finansowej komend wojewódzkich/Stołecznej Policji i szkół Policji.

Według stanu zatrudnienia na dzień 1.01.2006 r. zadania kontrolne realizowało 31 policjantów i 3 urzędników korpusu służby cywilnej. Stan etatowy wynosił 41 stanowisk oficerskich i 3 cywilne. Stan ten był niewystarczający w stosunku do perspektywy przekształceń zakresu właściwości działania komórek kontroli i związanej z nią skali zadań. Struktura etatowa utworzonego Biura Kontroli wyszła naprzeciw potrzebom wynikającym z tych perspektyw. Biuro Kontroli uzyskało możliwość pełnienia roli efektywnego instrumentu wspierającego zarządzanie Policją.

 II. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

Zaplanowanymi i zrealizowanymi przez Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej kontrolami objęto w 2006 r. wszystkie KWP/KSP, Centralne Biuro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, a także szkoły Policji.

Głównymi kierunkami działań kontrolnych było zbadanie:

-               prawidłowości i efektywności przyjętych do realizacji zadań i doboru środków w służbie prewencyjnej, kryminalnej, śledczej i wspomagającej, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym,

-               skuteczności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego.

Działalność kontrolna koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji Planu Kontroli Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji na 2006 r. Poza badaniem zagadnień ujętych w Planie, prowadzono także kontrole doraźne i czynności sprawdzająco-wyjaśniające, podejmowane na polecenie kierownictwa KGP, w związku z uzyskiwaniem na bieżąco informacji o nieprawidłowościach lub wydarzeniach nadzwyczajnych. Koordynowano również kontrole zlecone do przeprowadzenia przez komórki kontrolne KWP/KSP.

Wydział zrealizował wszystkie zaplanowane kontrole dotyczące problematyki ogólnopolicyjnej, tj. 12 problemowych i 4 sprawdzające, a także przeprowadził 15 kontroli doraźnych, obejmując nimi 71 podmiotów. Ponadto przeprowadzono 25 czynności sprawdzająco–wyjaśniających i jedno badanie audytowe.

 

1. Kontrole problemowe

 1.1. Przygotowanie jednostek organizacyjnych Policji do działań antyterrorystycznych w warunkach sytuacji kryzysowych oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

1.2. Skuteczność działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym.

 

1.3. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

2. Kontrole sprawdzające

2.1. Prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci narkotyków i środków odurzających.

2.2. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości - realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli problemowej, dotyczącej realizacji poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości w ramach obowiązujących procedur w Policji i Straży Granicznej, przeprowadzonej przez Departament Kontroli MSWiA.

 

3. Kontrole doraźne

3.1. Realizacja ustawy z dnia 6.07.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym i decyzji nr 476 KGP z dnia 7.10.2004 r. w sprawie przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) oraz szczegółowych zasad uzyskiwania przez policjantów i pracowników Policji informacji kryminalnych z KCIK.

3.2. Nieprawidłowości w postępowaniu byłego komendanta komisariatu Policji oraz w procedurze zwolnienia go ze służby w Policji.

3.3. Ocena prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego kadrze kierowniczej w jednej z kontrolowanych jednostek organizacyjnych Policji.

3.4. Realizacja określonych ustawą procedur przekazywania zbiorów archiwalnych do Instytutu Pamięci Narodowej.

3.5. Sprawdzenie wiarygodności uzyskanych przez KGP informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednej z komend powiatowych na terenie garnizonu mazowieckiego.

3.6. Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów komórek ruchu drogowego i patrolowo – interwencyjnych.

3.7. Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej. 

3.8. Sprawdzenie prawidłowości przygotowania  przez jedną ze szkół Policji projektu umożliwiającego przydzielenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków z Unii Europejskiej na wykonanie zadania naukowo-badawczego pod nazwą „Koncepcja i model funkcjonalny zarządzania systemem zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym w Unii Europejskiej” oraz zbadanie okoliczności przystąpienia do realizacji projektu celowego pod nazwą „Opracowanie metod zastosowania wybranych elementów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego do potrzeb bezpieczeństwa narodowego i europejskiego” i skutków przerwania prac nad nim.

W wyniku zrealizowanych przez Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej w 2006 r. kontroli oraz czynności sprawdzająco–wyjaśniających wnioskowano o wszczęcie 42 postępowań dyscyplinarnych oraz w 8 przypadkach złożono zawiadomienia do właściwych prokuratur o podejrzeniach popełnienia przestępstw.

Głównymi przyczynami nieprawidłowości, ujawnionych w wyniku czynności inspekcyjnych, był brak skutecznego nadzoru służbowego, zarówno ze strony bezpośrednich przełożonych, jak też właściwych merytorycznie komórek komend wojewódzkich Policji.

Wiodącym tematem kontrolnym była ocena skuteczności działań Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi w odczuciu społecznym. Zagadnienie to zostało skontrolowane w 5 wojewódzkich garnizonach Policji. Stwierdzono zróżnicowany poziom wykonywania zadań z tego zakresu. Z niektórymi pozytywnymi rozwiązaniami pracy prewencyjnej i procesowej zapoznano dyrektorów merytorycznych biur KGP w celu wdrożenia ich w innych jednostkach Policji.

Należy podkreślić, że stwierdzone przez kontrolerów Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej nieprawidłowości i uchybienia w wykonywaniu ustawowych zadań Policji, były przedmiotem wielu instruktaży udzielanych bezpośrednio w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, zarówno policjantom jak i ich przełożonym. Ponadto kontrole przeprowadzone w 2006 r. dały podstawę do podjęcia działań w kierunku dokonania zmian w wewnętrznych przepisach komend wojewódzkich Policji. W wielu przypadkach polecono opracowanie programów naprawczych.

Działania doraźne Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej, realizowane w formie czynności sprawdzająco–wyjaśniających, przyniosły wymierne efekty w natychmiastowym eliminowaniu stwierdzonych uchybień. Z uwagi na fakt, że czynności te w wielu przypadkach dotyczyły informacji o nieprawidłowościach w Policji, poprzedzonych publikacjami w prasie, radiu lub telewizji, szybka reakcja miała istotny wpływ na kształtowanie właściwego wizerunku Policji w opinii społecznej. O ich skuteczności świadczy fakt, że w stosunku do 24 policjantów wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, a w 5 przypadkach skierowano do prokuratur zawiadomienie o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstw. Niejednokrotnie wyniki czynności sprawdzająco–wyjaśniających skutkowały potrzebą dokonania zmian kadrowo-personalnych na szczeblach kierowniczych jednostek Policji i komórek organizacyjnych KWP. Z drugiej strony szybko wyjaśniono kilkanaście zdarzeń, w których podnoszone wobec Policji zarzuty okazały się całkowicie niezasadne. Natychmiastowa reakcja Biura Kontroli umożliwiła kierownictwu Policji i MSWiA niezwłoczne przedstawienie mediom swojego stanowiska.

III. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Do 31.01.2006 r. zadania dotyczące kontroli finansowej pozostawały w zakresie działania Wydziału Kontroli BOINiI. Z dniem 1.02.2006 r. został utworzony Wydział Kontroli Finansowo – Gospodarczej Biura Kontroli, którego etat wynosił 21 stanowisk. 

Głównym kierunkiem działania Wydziału Kontroli Finansowo–Gospodarczej w 2006 r. było przeprowadzanie obligatoryjnych (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych) kontroli gospodarki finansowej w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, szkołach Policji, zakładach budżetowych MSWiA nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji, gospodarstwie pomocniczym Komendy Głównej Policji. Zakres tych kontroli rozszerzano – w wybranych podmiotach – m.in. o zagadnienia dotyczące: poprawności tworzenia funduszu motywacyjnego, Funduszu Wsparcia Policji, zasad udostępnienia sprzętu służbowego do celów niesłużbowych, prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, kompletności ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań jednostki zgodnie z zasadą memoriału. Kontrolowano również prawidłowość wykorzystania oraz rozliczenia dotacji celowych. Ważnym kierunkiem działania Wydziału były kontrole realizacji zamówień publicznych. Ponadto Wydział prowadził liczne działania dotyczące doskonalenia metodyki kontroli finansowej w Policji.

W 2006 r. przeprowadzono 26 planowych kontroli problemowych, 6 kontroli doraźnych oraz 6 czynności sprawdzająco – wyjaśniających, obejmując nimi 31 podmiotów, w tym: 14 komend wojewódzkich (Stołeczną) Policji, 5 szkół Policji, 6 zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3 biura Komendy Głównej Policji, 2 gospodarstwa pomocnicze oraz Polską Federację Sportu „Gwardia”.

1. Kontrole problemowe

1.1. Przestrzeganie w jednostkach procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie dokumentów dotyczących co najmniej 5 % wydatków zrealizowanych w 2005 r.

1.2. Prawidłowość likwidacji środków specjalnych funkcjonujących w 2004 r. i poprawności utworzenia nowych form organizacyjnych, ewidencjonowanych jako dochody własne, fundusz motywacyjny, Fundusz Wsparcia Policji.

1.3. Przestrzeganie zasad udostępnienia sprzętu transportowego dla celów pozasłużbowych i poprawności pobierania odpłatności z tego tytułu, ocena prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, a także kompletności ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań jednostki (zwłaszcza zobowiązań wymagalnych na koniec okresów sprawozdawczych) zgodnie z zasadą memoriału.

1.4. Organizacja i prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dla Policji samochodów terenowych ARO oraz realizacji zapłaty za przedmiotową dostawę.

1.5. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia w 2006 r. dotacji celowej, przyznanej na dofinansowanie inwestycji, przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie dokumentów dotyczących co najmniej 5 % wydatków zrealizowanych w 2005 r.

2. Kontrole doraźne

2.1.  Wybrane zagadnienia finansowo – gospodarcze oraz rozliczenie niektórych robót realizowanych w latach 2004–2005 przez gospodarstwo pomocnicze.

2.2. Realizacja zamówień publicznych na sprzęt łączności i informatyki.


IV. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Ochrony Pracy

Wydział Ochrony Pracy posiada 6 etatów policyjnych oraz 13 cywilnych. Zadania kontrolne realizuje 3 policjantów oraz 2 urzędników z korpusu służby cywilnej.


Problematyka i liczba kontroli przeprowadzonych w 2006 r. oraz skontrolowane podmioty

W 2006 r. przeprowadzono 4 kontrole problemowe w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) i ochrony przeciwpożarowej oraz 4 kontrole doraźne w zakresie stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej, warunków pracy policjantów i pracowników, strzelnic (pod kątem dopuszczenia ich do eksploatacji oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa), zakupu i użytkowania w Policji kamizelek kuloodpornych po 1999 r.

W szczególności zakres kontroli dotyczył:

               organizacji zespołów do spraw bezpieczeństwa i higieny służby (pracy), ochrony przeciwpożarowej i medycyny pracy (struktury i zadań, kwalifikacji policjantów i pracowników),

               organizacji, metodyki i efektów działalności kontrolnej (prawidłowość prowadzonych kontroli, doboru tematów, wykorzystania wniosków z kontroli do poprawy warunków służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej),

               oceny prowadzonych postępowań powypadkowych (sposobu prowadzenia i dokumentowania postępowań powypadkowych, sposobu prowadzenia nadzoru nad postępowaniami powypadkowymi),

               organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,

               oceny realizacji zadań w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,

               technicznego bezpieczeństwa pełnienia służby (pracy) w komórkach organizacyjnych prewencji, ruchu drogowego, pododdziałach antyterrorystycznych, stacjach obsługi transportu,

               zakresu umów na zakup kamizelek kuloodpornych,

               warunków gwarancji określonych w umowach zawartych z producentami kamizelek kuloodpornych,

               trybu i sposobu sprawdzenia wymagań niezawodnościowych kamizelek kuloodpornych,

               trybu i sposobu realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

Ponadto zlecono komórkom kontrolnym komend wojewódzkich Policji przeprowadzenie kontroli doraźnych w zakresie oceny sprzętu ochronnego użytkowanego przez policjantów nieetatowych pododdziałów prewencji.

Zakres przedmiotowy oceny sprzętu ochronnego dotyczył m. in.:

-         stopnia zużycia,

-         jakości i kompletności,

-         porównania stanu wyposażenia ze stanem normatywnym,

-         sposobu przechowywania, konserwacji, odkażania i dezynfekcji.

Czynności kontrolne realizowane były poprzez analizę stosownej dokumentacji, lustrację obiektów, sprzętu i urządzeń. W dokumentacji kontrolnej zawarto m.in. kwestie występujących niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, sformułowano wnioski i zalecenia pozwalające na naprawę stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, w tym propozycję zmiany obowiązujących aktów normatywnych, które przedstawiono kierownikom kontrolowanych jednostek i kierownictwu Komendy Głównej Policji.


V. Organizacja oraz działalność kontrolna Wydziału Skarg i Wniosków

W 2006 r. stan etatowy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP wynosił 17 stanowisk policyjnych i 6 stanowisk cywilnych. W omawianym okresie pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków przeprowadzili 4 kontrole problemowe z zakresu realizacji problematyki skargowej w wybranych jednostkach województw: łódzkiego, lubuskiego, lubelskiego i śląskiego. Kontrolami objęto 12 jednostek terenowych (KMP/KPP).

W trakcie kontroli oceniano prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, realizację wniosków wynikających z przeprowadzonych postępowań skargowych, nadzór przełożonych nad problematyką skargową oraz wykorzystanie zebranych materiałów i dokonanych ustaleń do podwyższenia poziomu funkcjonowania jednostki i indywidualnego wykonywania zadań służbowych.

Na podstawie dokonanych sprawdzeń pozytywnie oceniono:

        organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg,

        obszerność zbieranych materiałów,

        adekwatność formułowanych wniosków do dokonanych ustaleń,

        właściwe przedstawianie stanów faktycznych i prawnych w udzielanych odpowiedziach,

        realizację wniosków końcowych,

        wykorzystanie problematyki skargowej w ramach szkoleń i odpraw służbowych,

        zaangażowanie i nadzór ze strony kierownictwa i wyznaczonych koordynatorów,

oraz stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

        nieuzasadnionym niewyjaśnianiu spraw w terminach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,

        niewłaściwej formie sporządzanych informacji końcowych (sprawozdań),

        błędnej interpretacji art. 239 kpa (podtrzymanie poprzedniego stanowiska wobec braku wskazania nowych okoliczności),

        niepoprawnej kwalifikacji kategorii formułowanych zarzutów,

        niezapoznawaniu funkcjonariuszy (których skarga dotyczyła) z wynikami postępowań lub brak udokumentowania realizacji tego zalecenia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków wymagających wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Jedynie w wyniku kontroli jednej z komend miejskich, z uwagi na dużą liczbę spraw przeterminowanych, wnioskowano o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w II półroczu 2007 r.

W kilku przypadkach, wnioskowano do kierownictwa jednostek o nagrodzenie funkcjonariuszy realizujących kontrolowaną problematykę.

W 2006 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole. Ponadto funkcjonariusze Wydziału Skarg i Wniosków uczestniczyli w 24 wyjazdach, w ramach wykonywania czynności wyjaśniających zasadność składanych skarg. W ich trakcie badano przedmiot skargi, oceniano prawidłowość stosowania obowiązujących przepisów, realizację sformułowanych wniosków.

Należy podkreślić, że w 2006 r. funkcjonariusze Wydziału Skarg i Wniosków załatwili 4.458 spraw (zgłaszanych także drogą internetową) oraz przeprowadzili rozmowy z 1.055 interesantami. W porównaniu z rokiem 2005 nastąpił wzrost o 25 % (czyli o 902 sprawy). We własnym zakresie rozpatrzono 936 skarg i wniosków (wzrost o 62 % w stosunku do roku 2005).

 

VI. Koordynacja zadań kontrolnych realizowanych przez KWP(KSP)

Oprócz własnych zadań inspekcyjno – kontrolnych Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej monitorował realizację tematów, w stosunku do których zachodziła potrzeba zbadania ich w szerszej skali, zleconych do przeprowadzenia komórkom inspekcyjnym KWP/KSP (tzw. kontrole koordynowane). Jest to zadanie stałe, realizowane corocznie.

W ślad za tematami przekazanymi do realizacji komórkom inspekcyjnym KWP/KSP, opracowano i przesłano do służbowego wykorzystania szczegółowe zakresy przedmiotowe zleconych kontroli.

 

VII. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

Działaniem uzupełniającym koordynowanie kontroli zleconych do wykonania przez służby inspekcyjne KWP/KSP, było zorganizowanie przez wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej odprawy instruktażowo-szkoleniowej z naczelnikami wydziałów kontroli komend wojewódzkich/ Stołecznej Policji. Odprawy takie organizowane są co roku, w celu ujednolicenia działalności kontrolnej w kraju i zwiększenia jej efektywności.

Wraz z utworzeniem Biura Kontroli KGP wyznaczono nowe kierunki i obszary działalności kontrolnej, które objęły:

        prowadzenie monitoringu oraz analizę potencjalnych zagrożeń w realizacji zadań Policji,

        wdrożenie w działalności inspekcyjnej mechanizmu szybkiego reagowania poprzez doskonalenie i upowszechnienie procedury wykonania czynności sprawdzająco-wyjaśniających,

        wykorzystanie ustaleń z kontroli do analiz mających na celu, usprawnienie organizacji i realizacji zadań przez jednostki Policji, oraz do określenia obszarów ryzyka,

        dbałość o poziom doboru kadr i zapewnienie odpowiednich standardów kontroli poprzez opracowanie i wdrożenie procedury aplikacji kontrolerskiej,

        wprowadzenie nowego systemu Zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w służbie/pracy.

Równolegle z powyższym, Komendant Główny Policji zaakceptował nowe założenia organizacyjne funkcjonowania kontroli w jednostkach wojewódzkich Policji.

Wdrażając powyższe podjęto prace dotyczące określenia metodyki kontroli oraz wykorzystania metod audytowych (tzw. list kontrolnych) w prowadzonych kontrolach:

1. Opracowanie przez Wydział Kontroli Finansowo - Gospodarczej zakresów tematycznych wybranych kontroli i opublikowanie ich w zeszycie metodyczno – informacyjnym nr 1 Kontrola w Policji.

Materiały obejmowały listy kontrolne oraz zakresy tematyczne następujących kontroli:

- przestrzeganie procedur kontroli finansowej,

- poprawność likwidacji środków specjalnych w jednostkach Policji i utworzenia nowych form organizacyjno-prawnych oraz zgodność ich funkcjonowania z obowiązującymi przepisami,

- prawidłowość kwalifikowania, ewidencjonowania i rozliczania dochodów budżetowych i zobowiązań,

- zgodność - z obowiązującymi przepisami – udostępniania sprzętu transportowego do celów niesłużbowych i poprawność rozliczeń z tego tytułu,

- poprawność realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa,

- zasadność pokrywania wydatków na dzierżawę traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz na opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy.

2. Opracowanie w Wydziale Kontroli Finansowo - Gospodarczej listy kontrolnej oraz zakresu tematycznego kontroli koordynowanych (z elementami audytu) w zakresie przestrzegania przez inwestorów wymogów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, dotyczących legalności użytkowania obiektów budowlanych.

Celem kontroli koordynowanych, przeprowadzonych we wszystkich komendach wojewódzkich (stołecznej) Policji na podstawie ww. materiałów, była ocena:

-   poprawności charakteru planowanych robót budowanych oraz zasadności sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej,

-   właściwego przestrzegania wymogów formalnych określonych w Prawie budowlanym, związanych z realizacją inwestycji (niektóre zagadnienia),

-   spełnienia obowiązku, określonego w art. 55 Prawa budowlanego, dotyczącego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,

-   wykonania powinności inwestora w zakresie przekazania kompletnej dokumentacji, związanej z budową oraz obowiązku zarządcy, dotyczącego utrzymania i użytkowania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Po zakończeniu cyklu kontroli, w Wydziale Kontroli Finansowo – Gospodarczej opracowano dla Kierownictwa KGP informację zbiorczą, wskazując na zagrożenia dla prawidłowej realizacji zadań z kontrolowanego obszaru.

Na tle ustaleń ww. kontroli wnioskowano o zobowiązanie naczelników właściwych wydziałów do zdyscyplinowania podległych pracowników, m.in. do:

-   przestrzegania, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych, zawiadamiania właściwych organów administracji o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,

-   protokolarnego przekazywania wykonawcom placu budowy w terminie umownym,

-   zawiadamiania właściwego organu administracji o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu,

-   obowiązku założenia książek obiektów budowlanych oraz systematycznego ich prowadzenia,

-   przekazywania użytkownikom obiektów kompletnej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót,

-    kontrolowania w trakcie pobytu na obiektach wpisów, dokonanych w książkach obiektów budowlanych.

3. Uwzględniając zmiany Prawa zamówień publicznych w 2006 r. w Wydziale Kontroli Finansowo – Gospodarczej zaktualizowano Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych

Kwestionariusz stanowi materiał pomocniczy przy prowadzeniu kontroli zamówień. Do Kwestionariusza załączono wykaz aktów prawnych regulujących tematykę zamówień publicznych (również przepisy związane z tą dziedziną) oraz instrukcję wypełniania, zawierającą jednocześnie wskazanie szczegółowych zagadnień oraz przepisów prawnych, które należy uwzględnić przy dokonywaniu ustaleń. Opracowany materiał przesłano do komend wojewódzkich (Stołecznej) i szkół Policji. Ponadto w lutym 2006 r. opracowano informację na temat nieprawidłowości w sferze zamówień publicznych, którą rozesłano do komend wojewódzkich (Stołecznej) i szkół Policji.

4. W marcu 2006 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zorganizowano wspólną odprawę szkoleniową dla kontrolerów gospodarki finansowej z Wydziału i z jednostek Policji w kraju,w której łącznie wzięło udział 40 osób.

Przeprowadzono szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a kontrolerzy z poszczególnych jednostek przedstawili informacje na temat istotniejszych wyników własnych kontroli.

5. Uczestniczono w pracach związanych z nowelizacją przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez organy i jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji.

Potrzeba opracowania nowych przepisów podyktowana była zmianą koncepcji trybu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ich dokumentowania. Zmiana przepisów pozwoli na usprawnienie działań kontrolnych, mających na celu szybkie wyjaśnianie sygnałów o nieprawidłowościach. W Wydziale Skarg i Wniosków w 2006 r. podjęto prace zmierzające do opracowania i wydania nowego Poradnika dla skargowców, w którym w sposób wszechstronniejszy, uwzględniający aktualne realia, będzie potraktowane rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez obywateli.

W 2006 r. funkcjonariusze Wydziału prowadzili szereg szkoleń i wykładów, propagujących profesjonalne podejście do problematyki skargowej zarówno w jednostkach Policji, jak i na zewnątrz, m. in. w ramach konserwatorium Prawo i Praktyka Policyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działania te będą kontynuowane w 2007 r.

Wydział Skarg i Wniosków był organizatorem szkoleń wojewódzkich koordynatorów skargowych. Na spotkaniach tych poruszano problemy związane z właściwym wykonywaniem spoczywających na nich obowiązków, wspólnie wyjaśniano wszelkie wątpliwości powstające w trakcie prowadzonych postępowań, omawiano wyniki kontroli przeprowadzanych przez KGP, a także odbywały się wykłady prowadzone, m. in. przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prokuratora okręgowego. W spotkaniach tych brali również udział naczelnicy wydziałów kontroli, w których znajdują się komórki skargowe.

 

VIII. Podsumowanie, uwagi i wnioski

W 2006 r. komórki kontrolne Policji przeprowadziły łącznie 729 kontroli, w tym wydziały Biura Kontroli KGP - 75. W porównaniu do roku 2005 liczba ta wzrosła o 18. Wynikiem tych kontroli było sporządzenie 23 zawiadomień do Prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowań przygotowawczych oraz 130 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.

Skontrolowano łącznie 2.333 podmioty (w 2005 r. 3135). Spadek tej liczby w dużej mierze spowodowany był zaangażowaniem kontrolerów w realizację uproszczonych form kontroli, tj. tzw. czynności sprawdzająco - wyjaśniających, których w 2006 r. zrealizowano łącznie 779. W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzono 124 wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych oraz skierowano kolejne 33 zawiadomienia do prokuratury.

Odnotowano wzrost kontroli doraźnych ze 178 w roku 2005 do 188 w roku 2006 (w tym wydziały Biura Kontroli KGP przeprowadziły 25 kontroli).

Plan działania Policji, zawarty w programie Rządu RP Solidarne Państwo, nałożył - między innymi - obowiązek wdrożenia nowoczesnych metod w kontroli wewnętrznej Policji. W dniu 22 lutego 2006 r. zostały zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji następujące założenia funkcjonowania komórek kontroli komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji:

-              wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu ujednolicenia struktur wydziałów na tożsame z Biurem Kontroli KGP – poszczególne wydziały kontroli w kraju wprowadziły struktury odpowiadające wydziałom Biura Kontroli KGP nie tylko pod względem tożsamości zakresów właściwości poszczególnych komórek, ale i ich nazw,

-              opracowanie programów szkoleń policjantów i pracowników wydziałów kontroli KWP według standardu określonego przez Biuro Kontroli KGP,

-              organizacyjne przygotowanie wydziałów kontroli KWP i KSP do pracy na dwie zmiany.

Tworzy to przejrzystą i logiczną strukturę policyjnych komórek inspekcyjnych na obszarze całego kraju.

Całkowicie nowym rozwiązaniem organizacyjnym było wprowadzenie do struktury Biura Kontroli - Wydziału Audytu i Analiz (w KWP odpowiednich sekcji). Chcąc wzmocnić racjonalność, przejrzystość i  odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w sferze zarządzania i wydatkowania środków publicznych wdrażana jest w Policji instytucja audytu. Potrzeba ta wynika z  konieczności rozszerzenia instrumentów kontrolnych i  nadzorczych o nowoczesne metody kontroli polegające na audycie ukierunkowanym na badanie procesów. Takie rozwiązanie było zgodne z kierunkami pożądanymi w Unii Europejskiej.

W celu stworzenia systemu szybkiego reagowania na wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów od czerwca 2006 roku sprawdzana była koncepcja całodobowych dyżurów pod telefonem policjantów Biura Kontroli KGP. Ponieważ system ten okazał się bardzo potrzebnym i efektywnym rozwiązaniem, decyzją nr 11 Dyrektora Biura Kontroli z dnia 1 sierpnia 2006 r., dyżury w Biurze Kontroli KGP zostały wprowadzone formalnie. Głównym zadaniem policjanta pełniącego dyżur jest (poprzez między innymi utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z dyżurnym KGP) ciągłe monitorowanie wydarzeń, w których mogą być podniesione zarzuty o nieprofesjonalne lub niezgodne z prawem zachowania policjantów. Jednocześnie zalecono wprowadzenie podobnych rozwiązań komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji. Jednostki wojewódzkie przyjęły podobne formy dyżurów pod telefonem i na bieżąco (przez 24 godziny) monitorują w związku z tym wydarzenia, w których występują wątpliwości odnośnie działań policjantów.

W 2006 r. zainicjowano również bardzo istotne zmiany przepisów o kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Wieloletnie doświadczenia podczas realizacji działań kontrolnych KGP wykazały niedoskonałość obowiązującego w tym zakresie przepisu – zarządzenia nr 7 MSWiA z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA nr 6, poz. 11 z późn. zm.). Nie pozwalał on na elastyczne stosowanie różnych form kontroli, ograniczał ich przedmiotowy i podmiotowy zakres, a tryb ich dokumentowania odbiegał od standardów obowiązujących w Najwyższej Izbie Kontroli. W związku z tym, dniu 21 kwietnia 2006 r. Biuro Kontroli KGP wystąpiło do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA z propozycją zmian w przedmiotowym zarządzeniu.

W 2006 r., w ramach środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe policjantów Biura Kontroli KGP, zorganizowane zostały przedsięwzięcia szkoleniowe związane z wprowadzaniem nowych metod kontroli (audytu). Oprócz policjantów i pracowników Biura Kontroli KGP udział w nich wzięli również przedstawiciele niemal wszystkich komórek organizacyjnych KGP.

W dniach 5-7 września 2006 r. delegacja polskiej Policji pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji przebywała z oficjalną wizytą w Dyrekcji Narodowej Policji Republiki Francuskiej, podczas której omówiono aspekty dalszej współpracy między policjami obu państw i podpisano Porozumienie wykonawcze do umowy o współpracy zawartej między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 12 września 1996 roku.  Z inicjatywy Biura Kontroli KGP zakres porozumienia poszerzony został o podpunkt dotyczący współpracy w zakresie wdrażania metod audytu w kontroli.

Podczas kolejnej wizyty we Francji - w dniach 6-8 grudnia - przedstawiciele kierownictwa Biura Kontroli KGP uzgodnili ze stroną francuską szczegółową tematykę cyklu szkoleń w zakresie nowoczesnych metod kontroli audytowych, zaplanowanych do przeprowadzenia w 2007 r. w Polsce przez instruktorów francuskich. Przedmiotowym przedsięwzięciem, w trakcie czterech modułów takich szkoleń, objętych zostanie sześćdziesięciu policjantów i pracowników pionu kontroli polskiej Policji.

Skorzystanie w tym zakresie z doświadczeń Policji francuskiej, w której audyt jest podstawową formą kontroli, będzie jednym z ważniejszych przedsięwzięć w kierunku stopniowego osiągania formuły kontroli zgodnej ze standardami Unii Europejskiej.

Przeprowadzone w 2006 r. w pionie kontroli Policji zmiany strukturalne, organizacyjne i koncepcyjne oraz towarzyszące im pokoleniowe zmiany kadrowe miały skalę i charakter strategicznego przełomu. Zmierzają one w kierunku przekształcenia komórek kontroli w sprawny instrument zarządzania, jak również w stronę stopniowego dostosowywania metod kontroli do standardów Unii Europejskiej, w których dominuje koncepcja audytu.

 

Metryczka

Data publikacji : 06.09.2007
Data modyfikacji : 25.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Matysiak
do góry