Dostęp do zasobów archiwalnych - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

1. ZASÓB ARCHIWALNY

Główne Archiwum Policji posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół zamknięty Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, powstały w latach 1955-1990,
oraz zespół otwarty Komendy Głównej Policji.

Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Główną Milicji Obywatelskiej zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

 

2. DOKUMENTACJĘ GŁÓWNEGO ARCHIWUM POLICJI UDOSTĘPNIA SIĘ DO CELÓW:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji, w tym w Głównym Archiwum Policji, mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Udostępnienie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami
  w pomieszczeniach GAP;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • przekazanie podmiotom  zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
  w pomieszczeniach GAP;
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie lub w postaci reprodukcji materiałów.
   

3. WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE AKT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

 

Główne Archiwum Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów
  – w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 • zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnianie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Głównego Archiwum Policji udostępnia się za zgodą Komendanta Głównego Policji, który upoważnił Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji, a w przypadku udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej również Naczelnika Wydziału-Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji, do podejmowania w jego imieniu, decyzji w sprawach dotyczących udostępnienia, na podstawie właściwych przepisów.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych, informuje
o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Akta udostępnia się w siedzibie Głównego Archiwum Policji, w obecności pracownika archiwum.

Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodniez k.p.a.

 

4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ ZAWARTE SĄ W:

 

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011r. Nr 196 poz.1161);
 • Zarządzeniu nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.01.2006
Data modyfikacji : 26.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BBI
Osoba udostępniająca informację:
Przemycka Renata Gabinet KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry