Status Prawny - CPKP "BOA" - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 15) utworzono Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".

CPKP "BOA" realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie.

Do rzeczowego zakresu działania CPKP "BOA" należy w szczególności:

  1. prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego);
  2. prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania;
  3. prowadzenie negocjacji policyjnych;
  4. wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;
  5. wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;
  6. koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;
  7. analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie;
  8. współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka
do góry