Centralny Organ Techniczny KSI

„Centralny organ techniczny KSI jest administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2162, z późn. zm.) – dalej ustawa o SIS i VIS.

Centralnym organem technicznym KSI jest Komendant Główny Policji, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o SIS i VIS.  

We wskazanym zakresie, centralny organ techniczny KSI rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).”

I. ADMISNITRATOR DANYCH

Centralny organ techniczny KSI  - Komendant Główny Policji

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. sekretariat: 47 72 148 79, 47 72 131 45
faks sekretariat: 47 72 129 21

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. 47 72 127 34
faks 47 72 128 73

III. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SIS I VIS

1. System Informacyjny Schengen (SIS)

Cele ogólne określa:

 • rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4) – rozporządzenie SIS II
 • decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007, str. 63) – decyzja SIS II
 • ustawa o SIS i VIS.

Ogólnie celem SIS jest zapewnienie, przy wykorzystaniu informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa na terytorium państw członkowskich.

Dane osobowe zawarte we wpisach w SIS mogą być przetwarzane w celach innych niż te, w których wpisy te zostały dokonane jeżeli jest to związane z konkretną sprawą i uzasadnione potrzebą w zakresie zapobiegania bezpośredniemu poważnemu zagrożeniu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego, lub gdy jest to uzasadnione poważnymi względami bezpieczeństwa narodowego lub koniecznością zapobieżenia poważnym przestępstwom.

2. Wizowy System Informacyjny (VIS)

Cele ogólne  określają:

 • rozporządzenie (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60-81) – rozporządzenie ws. VIS
 • decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213, z 15.6.2004, s. 5–7)
 • decyzja Rady (WE) Nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz. Urz. UE L 218/129 z 2008 r.) – decyzja ws. VIS
 • ustawa o SIS i VIS.

Ogólny cel VIS został wskazany w art. 2 rozporządzenia ws. VIS, do którego należy poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawa współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi o wnioskach i związanych z nimi decyzjach, w celu m. in.:

 1. uproszczenia procedury składania wniosków wizowych;
 2. zapobieżenia omijaniu kryteriów służących do określania, które państwo członkowskie odpowiada za rozpatrzenie wniosku;
 3. ułatwienia walki z nadużyciami;
 4. ułatwienia odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw członkowskich i na terytorium państw członkowskich.

IV. PROFILOWANIE W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH VIS

Decyzje podejmowane przez właściwe organy w celu rozpatrzenia wniosku wizowego, sprawdzenia autentyczności wizy lub spełnienia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państw Członkowskich mogą się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych (art. 11 ust. 2 ustawy o SIS i VIS).

V. OGRANICZENIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SIS I VIS

1. art. 11 ustawy o SIS i VIS

Przetwarzanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

2.  art. 26 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 125) - ustawa p.d.o.z.p.

Nie przekazuje się żądanych informacji w odpowiedzi na wniosek oraz nie udostępnia danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

 1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 2. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 3. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 4. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 6. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Jednakże administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje w przypadku gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

3. art. 3 - 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz 1669) – ustawa ODO w związku z art. 23 ust. 1 lit. a, c, d i lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - RODO oraz z uwzględnieniem art. 11 ustawy o SIS i VIS.

Powyższe prawa do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikające z RODO są realizowane z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do żądanych informacji oraz danych osobowych oraz z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z  ww. przepisów.

VI. WARUNKI FORMALNE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SIS I VIS

PRAWO OSÓB DO INFORMACJI – informacja ogólna

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do:
  1. dostępu do własnych danych osobowych;
  2. żądania korekty własnych danych osobowych, niezgodnych ze stanem faktycznym;
  3. usunięcia własnych danych osobowych;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 2. Osoba może być reprezentowana przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kpa, tj.:

 1. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
 2. pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
 3. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN (SIS)

1. Wniosek o dostęp do własnych danych osobowych przetwarzanych w SIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:   

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania);
 5. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawa p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

2. Wniosek o korektę danych przetwarzanych w SIS, niezgodnych ze stanem faktycznym i usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych w SIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku z uzasadnieniem:
  • w przypadku korekty danych przetwarzanych w SIS, niezgodnych ze stanem faktycznym, proszę podać, jakie dane należy uzupełnić /sprostować lub jakie są nieprawdzie i podać dane poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku;
  • w przypadku usunięcia danych osobowych przetwarzanych w SIS proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność usunięcia tych danych;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania);
 5. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

3. Wniosek do COT KSI można skierować: 

 1. drogą pocztową:

  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  Ul. Puławska 148/150 
  02-624 Warszawa
  Polska
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Głównej Policji  

4. Wzór wniosku:

W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych w SIS (pdf 92,91 kb).

WIZOWY SYSTEM INFORMACYJNY (VIS)

1. Wniosek o dostęp do własnych danych osobowych przetwarzanych w VIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:  

 1. imię/imiona i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator  może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

2. Wniosek o korektę danych przetwarzanych w VIS, niezgodnych ze stanem faktycznym i usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych w VIS

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim, który obligatoryjnie powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko składającego wniosek;
 2. obywatelstwo;
 3. datę i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj);
 4. adres do korespondencji zwrotnej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, powiat/rejon, województwo/obwód, ulica i numeru domu/mieszkania) - w przypadku wniosku kierowanego drogą pocztową;
 5. przedmiot wniosku z uzasadnieniem:
  • w przypadku korekty danych przetwarzanych w VIS, niezgodnych ze stanem faktycznym, proszę podać, jakie dane należy uzupełnić /sprostować lub jakie są nieprawdzie i podać dane poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku;
  • w przypadku usunięcia danych osobowych przetwarzanych w VIS proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność usunięcia tych danych;
 6. własnoręczny podpis osoby składającej wniosek.

Dodatkowo, w celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może we wniosku podać:

 1. nazwisko poprzednie/rodowe;
 2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. płeć;
 4. dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby (art. 28 ustawy p.d.o.z.p. oraz art. 12 ust. 6 RODO).

3. Wniosek do COT KSI można skierować: 

 1. drogą pocztową:

  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  Polska
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Głównej Policji

4. Wzór wniosku:

W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych w VIS  (pdf 91,92 kb).

DANE KONTAKTOWE 
- W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD SKŁADANIA WNIOSKÓW DO COT KSI

 Telefon:     
+48 47 72 153 11 
+48 47 72 153 36
+48 47 72 137 67
+48 47 72 138 04

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe informacje: www.uodo.gov.pl
 2. Skargę do PUODO można skierować: 
  1. drogą pocztową:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
   Polska
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203) organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów mogą kierować zapytania na poniższe numery faksów: 

47 72  153 33

47 72  153 34 

47 72  148 96 

47 72  134 93 

47 72  134 24


Akty prawne

 

 

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2008
Data modyfikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry